Vasile VASILE
- bizantinolog, muzicolog, etnomuzicolog şi profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar -
(n. 03.06.1941 Borleşti - Neamţ)

     STUDII: Seminarul teologic de la Mănăstirea Neamţ (1954 – 1959) – profesori de muzică: Victor Ojog, Ivan Ioan şi Ştefan Alexe; Liceul teoretic din Buhuşi.
     • Licenţiat în Muzică – Academia de Muzică din Cluj – 1971: Conservatorul din Iaşi (1963 - 1966), cu Achim Stoia, (armonie), George Pascu (istoria muzicii), Ion Baciu (dirijat coral), Gheorghe Sârbu (vioară), Pavel Câmpeanu (pian), Pavel Delion (folclor) continuate apoi la Conservatorul din Cluj – Napoca (1966 - 1971), cu Tudor Jarda (armonie şi aranjamente corale), Romeo Ghircoiaşiu şi Gheorghe Merişescu (istoria muzicii), Ioan R. Nicola (folclor), Dorin Pop (dirijat coral), Erwin Junger (contrapunct), Vasile Herman (forme muzicale), Aurel Ivăşcanu (metodica predării muzicii);
     • Licenţiat în Filologie – 1973 - Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (1968 - 1973) specializarea: Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză.
     Gradul didactic definitiv în învăţământ, gradul II şi gradul I, cu lucrarea „Mănăstirea Neamţ – vatră de cultură muzicală românească”.
     • Doctor în Pedagogie cu tema „Evoluţia conceptului de educaţie muzicală în România”, 1993 – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Bucureşti; Doctor în Muzicologie, Academia de Muzică din Cluj-Napoca, 1994, cu teza „Gavriil Galinescu, reprezentant de seamă al folcloristicii româneşti”.
     
     Învăţător şi profesor suplinitor în comuna natală, Borleşti (1961 - 1963); profesor la şcoli generale şi licee din Bacău şi Piatra Neamţ (1966 - 1989), fondator şi director al Şcolii populare de artă din Piatra Neamţ (1972 - 1976).
     
     Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti, profesor asociat la catedra de Muzică bizantină din cadrul Academiei de Muzică din Bucureşti (1990 – 1994). Conferenţiar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti pentru Istoria muzicii bizantine şi Metodica educaţiei muzicale - 1994 – 2006. Profesor universitar la Facultatea de Teologie „Cuvioasa Filoteia” – Universitatea din Piteşti – din 2006.
     Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul
     Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti; Organizator al Cabinetului de Metodica educaţiei muzicale.
     Coordonator al practicii pedagogice a studenţilor şi al unor sesiunii ştiinţifice studenţeşti. Îndrumător de lucrări şi membru în comisii de licenţă, master la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. Îndrumător şi referent de lucrări studenţeşti, de muzicologie, de didactică muzicală şi bizantinologie prezentate în diferite simpozioane şi concursuri studenţeşti, multe premiate şi publicate. Preşedinte şi membru în comisiile unor concursuri şi sesiuni ştiinţifice, studenţeşti, naţionale şi internaţionale.
     Participări în comisii de doctorat, pentru susţineri de referate, examene şi teze de doctorat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, la Institutul de Istoria Artei din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice şi la Conservatorul din Chişinău şi la Universitatea „Alecu Russso” din Bălţi;
     Cursuri de perfecţionare pentru studenţii Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Institutul Pedagogic din Bălţi, Institutul de Perfecţionare a personalului Didactic din Chişinău. Universitatea de Artă teatrală din Bucureşti.
     Cursuri de perfecţionare pentru profesorii de Educaţie muzicală şi membru şi preşedinte în comisii de examinare pentru susţinerea gradelor didactice organizate de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Coordonator de sesiuni ştiinţifice.
     Preşedinte şi membru în comisii pentru titularizare în învăţământ şi pentru numirea de cadre didactice universitare la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, la Universitatea „George Enescu” din Iaşi, la Universitatea din Tg. Mureş şi la Universitatea „Alecu Russso” din Bălţi.
     Preşedinte de comisii pentru bacalaureat; Membru în comisii pentru numirea de inspectori şcolari; Membru în Comisia Naţională pentru Curriculum.
     A efectuat studii de documentare în: Armenia, Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Kazahstan, Kirkizia, Letonia, Moldova, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia, Turkmenistan, Ungaria, Uzbekistan, Vatican şi Muntele Athos.
     Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
     Membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
     Membru al International Phenomenology Institute – SUA. Membru al Education Association for Research, Learning and Instruction şi al altor asociaţii şi fundaţii.
     Membru al Asociaţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.
     A fost distins cu titlul de Profesor emerit şi cu Medalia comemorativă Jan Amos Comenius - 2002; Diplomă de excelenţă a Consiliului Judeţean Neamţ;diplomă de excelenţă a Consiliului Judeţean Argeş.
     A susţinut cursuri de perfecţionare în practicarea muzicii bizantine pentru comunităţile româneşti din Muntele Athos şi pentru monahii de la Mănăstirea Nicula şi Petru Vodă.
     Autor al Programei de Educaţie muzicală pentru clasele V - VIII – 1993; Coautor al Programei de Educaţie muzicală pentru clasele V - VIII, pentru Republica Moldova, 1994.
     Cursuri şi seminarii pentru disciplinele: Muzică bizantină, Cântare practică, Istoria muzicii bizantină, Istoria muzicii universale, Istoria muzicii româneşti, Metodica educaţiei muzicale, Stilistică muzicală, Sisteme de educaţie muzicală. Autor al cursurilor universitare de Istoria muzicii bizantine (lucrare tipărită în două volume) şi Metodica educaţiei muzicale (lucrare tipărită în două ediţii).
     Autor a mai multe articole, studii şi comunicări la simpozioane naţionale, referitoare la spiritualitatea românească, de factură populară, cultă şi bizantină, cu teme de muzică veche românească şi universală, de muzică universală, etnomuzicologie, educaţie muzicală şi culturală, susţinute în România (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Sibiu, Braşov, Craiova, Ploieşti, Piatra Neamţ, Brăila, Constanţa, Focşani, Mediaş Roman, Dorohoi, Buzău, Botoşani, Marga, Podoleni, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Neamţ, Oradea, Marga, Timişoara, Brăila, Valea viilor, Slobozia, Piteşti, Curtea de Argeş, Râmnicu Vâlcea, Siret, Mediaş. Tg. Neamţ, Roman, Fundăţeanca, Câmpulung Muscel etc).
     Participări la simpozioane şi congrese internaţionale: Bucureşti – simpozionul internaţional „George Enescu”: 1991 – Testamentul lui George Enescu; 1995 - Enescu şi intelectualitatea ieşeană – 1998 - Integrarea muzicii bizantine în creaţia enesciană; Copenhaga – 1993 - Valori perene ale muzicii româneşti; Bălţi – 1993 - Pagini reprezentative ale muzicii româneşti, Salonic - 1994 - Contribuţii româneşti la dezvoltarea muzicii bizantine; Roma – Casa di Romania – 1996 - Muzica în viaţa lui Eminescu – dialog cu acad. Zoe Dumitrescu - Buşulenga; Macerata - Firs International Congres son Philosophy, Science of life – 1996 – comunicarea Une approche fénoménologique de la musique byzantine; Iaşi – 500 de ani de la sfinţirea Mănăstirii Neamţ, organizată sub patronajul UNESCO – 1997 - comunicarea Le Monastère Neamtz – foyer de culture musicale roumaine; Gdansk – 1997 - Byzantine Music in the evolution of spirit; Bucureşti – VIII – e Congrès International d'Etudes sud – Est Européennes – 1997 - comunicarea NectarieVlahul – une figure représentative de la musique d'eglise (XIX – e siècle); Chişinău - 1998 - Muzica bizantină în actualitate; Atena – 7 – th European Conference for Reaserch on Lerning and Instruction - 1997 - Concerted activity of the traditional Romanian church and school; Chişinău – Conservatorul „Gavriil Musicescu” – simpozionul european organizat de UNESCO cu tema „Les arts et la dimension culturelle du développement social” – 1997 – Locul muzicii în viaţa spirituală; Göteborg – 8 – th European Conference for Reaserch on Lerning and Instruction - 1999 - Integrating the Eurpean Musical Culture in the Romanian Music Textbooks; Chişinău – Simpozionul internaţional Conceptul creştin de educaţie – idealul românilor de pretutindeni - 2000 – Rolul cântărilor religioase în educaţie; Iaşi - Simpozionul internaţional de studii de bizantinologie 2000 – Şcoala lui Nectarie Vlahul; Sibiu – Romfest – 2000 - Întâlnirea românilor de pretutindeni – Patrimoniul spirituala din Muntele Athos; Viena – 2000 - Tezaur de spiritualitate românească din Athos, Muzica în viaţa şi în creaţia lui Eminescu; Freiburg - 2001 - 9 – th European Conference for Reaserch on Lerning and Instruction - Formarea deprinderilor de receptare a valorilor muzicale; Bucureşti, - Congresul Internaţional de Bizantinologie, octombrie 2002 - Tradiţii muzicale athonite; Piatra Neamţ - Simpozionul Internaţional de Muzică Bizantină, organizat de Righa's Chart, Centrul ecumenic Durău şi Universitatea de Muzică din Cluj, la 30 noiembrie 2002 - Preocupările bizantinologice ale lui Gavriil Galinescu; Bucureşti - Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Naţională de Muzică, 5 aprilie 2002 - Perspectivele integrării documentelor muzicale athonite în cercetările muzicologice româneşti; Iaşi - Al X – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine – 2003 - Circulaţia cântărilor lui Ghelasie Basarabeanu la Muntele Athos; Iaşi - Al XI – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine - 2004 - Liturghierul lui Nectarie Protopsaltul ; Iaşi - Al XII – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine - 2005 - Triodul lui Nectarie Protopsaltul ; Tulcea - Simpozionul Naţional de Educaţie artistică - 2005 - Educaţia muzicală între tradiţie şi inovaţie; Sibiu - Simpozionul internaţional de muzică bizantină - 2007 - Necesitatea alcătuirii catalogului manuscriselor muzicale bizantine realizate de români; Iaşi - Simpozionul internaţional de muzică bizantină – 2009 - Manuscrise româneşti de muzică sacră din secolele XI – XX; Curtea de Argeş, Creaţii închinate sfinţilor argeşeni; în: Simpozionul „Neagoe Basarab”, septembrie 2009; Atena – 2009 septembrie 2009 - Integrarea melosului bizantin în creaţia enesciană.
     Dintre publicaţiile în care semnează materiale de bizantinologie amintim: Academica, Acta Musicae Byzantinae, Actualitatea muzicală, Akademos, Analecta Husserliana, Antiteze, Aradul cultural, Ateneu, Asachi, Basarabia, Basileia, Biserica Ortodoxă Română, Byzantion, Byzantion Romanicon, Candela, Caiete botoşănene, Ceahlăul, Codrul Cosminului, Contemporanul, Convorbiri literare, Cotidianul, Cronica, Dacia literară, Datini, Didactica militans, Familia, Florile dalbe, Glasul Bisericii, Glasul Bucovinei, Învăţământului preşcolar, Învăţământul primar, Muzica, Preocupări didactice, Revista de Etnografie şi Folclor, Revista de Filosofie, Revista de istorie, Revista de Pedagogie Revue Roumaine de Philosophie, Revue Roumaine d'Historire de l'Art, Spectacolul muzicii, Studii de muzicologie, Studii teologice, Studii şi articole de istorie, Studii şi cercetări de istoria artei, Şcoala noastră, Teologie şi viaţă, Tibiscum Tribuna, Tribuna şcolii, Ţara Hangului, Vatra, Viaţa românească, Veniamin Costache , Zig – Zag etc.

     Lucrări didactice – programe şi manuale: Curriculum scolar pentru gimnaziu 1993: Programa de Educaţie muzicală, Editura Lumina Chişinău, (în colaborare), 1994; Muzica în clasa I – a, Biblioteca metodică a şcolii, Editura Lumina, Chişinău, (în colaborare), 1994; Muzica, manual pentru clasa a V – a, Editura Lumină, Chişinău, (în colaborare), 1995; Educaţie muzicală, clasa a VII – a, E. D. P., 1996; Educaţie muzicală, Educaţie muzicală, clasa a VIII - a, E. D. P., 1997; Educaţie muzicală, clasa a III - a, Editura Petrion (în colaborare), 1997; Educaţie muzicală, clasa a VI – a, Editura Lumina, Chişinău, 1997, (în colaborare); Educaţie muzicală, clasa a VI - a, Editura Petrion (în colaborare), 1998; Educaţie muzicală, clasa a VII - a, Editura Petrion (în colaborare),1999; Educaţie muzicală, clasa a IX - a, Editura Petrion (în colaborare), 2000, Educaţie muzicală, clasa a IX - a, Editura CDPress (în colaborare), 2004.
     
     Coautor al unor volume colective sau lucrări enciclopedice: Aspecte ale vieţii muzicale a traco-dacilor, în: Sympozia thracologica, nr. 8 – Al XIII – lea Simpozion naţional de tracologie, Satu Mare, Carei, septembrie 1990, pp. 282 – 288; Testamentul lui George Enescu, în: George Enescu şi muzica secolului XX, Bucureşti, Editura muzicală, 1991, pp. 113 - 115; Autenticitate şi înnoire în muzica bisericească în concepţia lui Constantin Brăiloiu; în: Centenar Constantin Brăiloiu, Bucureşti, Editura muzicală, 1994, pp. 186 – 190; Personalitatea lui Dinu Lipatti reflectată în scrisul lui George Breazul, comunicare susţinută la simpozionul internaţionale „Dinu Lipatti”, Bucureşti, 25 aprilie 1995, publicată în: Dinu Lipatti – contemporanul nostru, Bucureşti, 1996, pp. 70 – 73; Anton Pann în istoria muzicii româneşti, în: Bicentenarul Anton Pann Crestomaţie, Râmnicu Vâlcea, Editura Horion, 1996, pp. 221 – 234; Nectarie Huşianul – Protopsaltul Prodromului, Centenar (+1899 – 1999), în: Cronica Episcopiei Huşilor, vol. III, 1997, pp. 457 – 571; Zece ani de activitate a corului „Symbol” în: Prin muzică spre Dumnezeu, Bucureşti, 2000; Nectarie Frimu – figură reprezentativă a muzicii româneşti, în Cronica Episcopiei Huşilor, vol. VI, 2000, pp. 486 – 533; Enciclopedia elevului, Cultură generală, Bucureşti, Societatea pentru învăţătura poporului român, Editura Oscar Print, 2003, pp. 832 – 676; Manuscrise româneşti de muzică sacră din secolele XI – XX, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi - 2010.
     
     Autor al unor volume de Bizantinologie – Muzicologie: Profiluri de muzicieni români (sec. XIX – XX), vol. I, Editura muzicală, 1986; Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească, Bucureşti, Editura Interprint, vol. I şi II, 1997; De la muzica firii şi a sufletului la muzica sferelor, Editura Petrion, 1999; Personalităţi ale muzicii româneşti, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2004; Alexandru Zirra – Bucureşti, Editura muzicală, 2005; Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, vol. I şi vol. II, Bucureşti, Editura muzicală, 2007 şi 2008; Gavriil Galinescu, Piatra Neamţ, Editura Nona, 2008; Episcopul Melchisedec Ştefănescu – eminent ierarh, pedagog şi om de cultură, Roman, Editura Filocalia, 2010; Catalogul manuscriselor de muzică sacră din Moldova – secolele XI – XX, vol. 2, Iaşi, Editura Artes, 2010; Mănăstirea Neamţ – străveche vatră de cultură muzicală românească, Iaşi, Editura Trinitas, 2010.
     
     Autor al unor volume de Metodica educaţiei muzicale: Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi a culturii româneşti, E. D. P., 1995; Metodica educaţiei muzicale, Editura Muzicală, 2004.
     
     Alte lucrări tipărite: Iubirea de moşie e un zid, Bucureşti, Editura Albatros, 1977; Femeia în 1001 de chipuri, Bucureşti, 2009.
     
     Bizantinologie – studii şi articole mai importante: Şcoala muzicală de la Putna, în: Cronica, Iaşi, An XVI, nr. 35, 28 august 1981, p. 6; Antologhionul de la Putna, în: Tribuna, Cluj, An XXVIII, nr. 21 (1327), 27 mai 1982, p. 9; Izvoare ale muzicii româneşti, în: Cronica, Iaşi, An XVII, nr. 22, 28 mai 1982, p. 7; „Tradiţia muzicală din Moldova este importantă şi pentru Vest şi pentru Est” – interviu cu bizantinologul Dimitri Conomos (Canada), în: Cronica, Iaşi, An XVIII, nr. 35, 2 septembrie 1983, p. 8; Restituirea unui valoros patrimoniu cultural; în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An III, nr. 3 (11), iulie-septembrie 1992, pp. 169 – 174; republicat în: Glasul Bisericii, Bucureşti, An L, nr. 1 – 3, ianuarie – iunie 1992, pp. 65 – 69; Psaltichia rumânească, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An III, nr. 61, septembrie II, 1992, p. 2; Dimitrie Suceveanu – Idiomelar, în: Glasul Bisericii, Bucureşti, An L, nr. 1 – 3, ianuarie – iunie 1992, pp. 93 – 96; Gheorghe Ciobanu – Studii de muzicologie şi bizantinologie, vol. III, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An III, nr. 67, decembrie II, 1992, p. 2; Visarion Protopsaltul, reprezentant de seamă al şcolii muzicale de la Neamţ, în: SCIA, seria TMC, tom 39, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992, pp. 92 – 98; Redresarea muzicii bisericeşti în viziunea lui Constantin Brăiloiu, în: Candela, Iaşi, An II, nr. 7 – 8, iulie - august 1993, p. 12 şi nr. 9 – 10, septembrie – octombrie 1993, p 13; republicat în volumul Centenar Constantin Brăiloiu, Bucureşti, Editura muzicală, 1994, pp. 186 – 190, cu titlul Autenticitate şi înnoire în muzica bisericească în concepţia lui Constantin Brăiloiu; , în: Centenar Constantin Brăiloiu, Bucureşti, Editura muzicală, 1994, pp. 186 – 190; Iosif Naniescu – reprezentant de seamă al muzicii psaltice, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An IV, nr. 4 (16), octombrie – decembrie 1993, pp. 127 – 137 şi an V, nr. 1 (17), ianuarie – martie 1994, pp. 99 – 111; Dezvoltarea muzicii religioase în timpul stăreţiei Sfântului Paisie Velicicovschi, în: Teologie şi viaţă, Iaşi, s. nouă, An IV (LXX), nr. 11 – 12, noiembrie – decembrie 1994, pp. 84 – 102; Protopsaltul Dimitrie Suceveanu (1816 – 1898), în: Byzantion, vol. I, Iaşi, Academia de Arte „George Enescu”, 1995, pp. 9 – 56; Veniamin Costache (1768 – 1846) – promotor al muzicii în ţara noastră, în: Teologie şi viaţă, Iaşi, s. nouă, An V (LXXI), nr. 1 – 3, ianuarie – martie 1995, pp. 130 – 161; Gheorghe C. Ionescu - Lexicon al celor care de-a lungul veacurilor s-a ocupat de muzica de tradiţie bizantină în România, în: SCIA, seria TMC, Bucureşti, Editura Academiei, tom 42/1995, pp. 110 – 111; Dimitrie Suceveanu şi desăvârşirea procesului de românire a cântării bisericeşti, în: Colocvii 1993 – 1994, Festivalul internaţional "Festum musicae” Iaşi, Filarmonica "Moldova”, 1995, pp. 67 – 79; Manuscrisul de la Dobrovăţ, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An VI, nr. 134, I/octombrie 1995, p. 1; Aplicarea reformei hrisantice în Moldova, în: Colocvii 1993 – 1994, Festivalul internaţional "Festum musicae” Iaşi, Filarmonica "Moldova”, 1995, pp. 23 – 32; Protopsaltul Dimitrie Suceveanu (1816 – 1898), în: Bizantion, vol. I, Iaşi, Academia de Arte „George Enescu”, 1995, pp. 9 – 56; Concertul aniversar al coralei bărbăteşti "Te Deum Laudamus” din Bucureşti, în: Muzica, Bucureşti, An VI, nr. 4 (24), octombrie – decembrie 1995, pp. 145 – 147; Vârstele imnului "Deşteaptă-te, române”, în: SCIA, seria TMC, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom 43, 1995, pp. 25 – 52; Cuvânt înainte, în: Suceveanu, Dimitrie – Idiomelar, vol. II, Iaşi, Editura Trinitas, 1996, pp. V – VII; Necesitatea reconsiderării situaţiei muzicii religioase în învăţământul artistic superior, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An VII, nr. 1 (25), ianuarie – martie 1996, pp. 135 – 141; Anton Pann în istoria muzicii româneşti, în: Litere, Arte & Idei, Bucureşti, An VI, nr. 27 (256), 15 iulie 1996, pp. 4 – 5 şi nr. 28 (257), iulie 1996, p. 2; Concepţia Sf. Niceta de Remesiana, privind rolul muzicii în viaţa religioasă; în: Byzantion vol. II, Iaşi, Academia de Arte „George Enescu”, 1996, pp. 37 – 43; Creaţia lui Dimitrie Suceveanu – sursă de inspiraţie pentru muzica românească a secolului al XX – lea, în: Byzantion, vol. II, Iaşi, Academia de Arte „George Enescu”, 1996, pp. 158 – 183; În numele ortopraxiei, în: Litere, Arte & Idei, Bucureşti, An VI, nr. 43 (272), 4 noiembrie 1996, pp. 2; Anton Pann în istoria muzicii româneşti, în: Bicentenarul Anton Pann Crestomaţie, Râmnicu Vâlcea, Editura Horion, 1996, pp 221 – 234; Anton Pann – figură reprezentativă a muzicii româneşti din prima jumătate a secolului al XIX - lea, în: Muzica, Bucureşti, An VII, s. nouă, nr. 4 (28), octombrie – decembrie 1996, pp. 47 – 66; Monumenta Romaniae Vaticana, în: Litere, Arte, Idei, Bucureşti, An VI, nr. 34 /263), 2 septembrie 1996, p. 2; O viaţă în slujba muzicii bisericeşti – Ion Popescu – Pasărea (1871 – 1943), în: Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, An CXI, nr. 10 – 12, octombrie – decembrie 1996, pp. 111 – 116; Macarie Ieromonahul şi Anton Pann – două destine diferite pe un drum comun, în: SCIA, seria TMC, Bucureşti, Editura Academiei Române, tomul 44, 1997, pp. 73 – 78; Mănăstirea Neamţ – vatră de cultură muzicală românească, în: Dacia literară, Iaşi, An VIII (s. nouă), nr. 27 (4), 1997, pp. 7 – 9; Manuscrisul de la Dobrovăţ, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An VIII, nr. 1 (29), ianuarie - martie 1997, pp. 156 – 158; Activitatea muzicală a lui Macarie Ieromonahul la Mănăstirea Neamţ, în: Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, An CXV, nr. 7 -12, iulie - decembrie 1997, pp. 278 - 293; Muzica bizantină în concepţia şi în creaţia lui Alexandru Zirra, în: Byzantion Romanicon, vol. III, Iaşi, Academia de arte „George Enescu”, 1997, pp. 49 – 57; Titus Moisescu - la 75 de ani, în: Muzica, Bucureşti, An VIII, nr. 4 (32), octombrie – decembrie 1997, pp. 31 – 39; Semnificaţii spirituale şi culturale ale procesului de românire a muzicii bisericeşti, în: Akademos – Cercetări de muzicologie, nr. 2 b, 1997, pp. 105 – 111; Nectarie Huşianul – Protopsaltul Prodromului, Centenar (+1899 – 1999), în: Cronica Episcopiei Huşilor, vol. III, 1997, pp. 457 – 571; Muzica religioasă din timpul stăreţiei Sf. Paisie Velicicovschi; în: Byzantion Romanicon, vol. IV, Academia de Arte „George Enescu” Iaşi, 1998, pp. 15 – 19; Manuscrisele muzicale din Muntele Athos, tom III, de Gregorios Stathis, în: Muzica, Bucureşti, An IX, nr. 2 (34), aprilie – iunie 1998, pp. 153 – 157; Contemporaneitatea muzicii bizantine, în: Akademos – Cercetări de muzicologie, nr. 3, 1998; Republicat în: Porunca iubirii, Făgăraş, vol. II, 2001, pp. 46 – 49; Nectarie Vlahu – protopsaltul Muntelui Athos, în: Muzica, Bucureşti, An X, nr. 2 (38), aprilie – iunie 1999, pp. 106 - 124; Nectarie Vlahul – figură reprezentativă a muzicii bisericeşti din secolul al XIX – lea, în: Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, An CXVII, nr. 7 -12, iulie - decembrie 1999, pp. 464 - 472; Despărţiri Gheorghe C. Ionescu (21 X 1920 – 1999) în: Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, An CXVII, nr. 7 -12, iulie - decembrie 1999, pp. 464 - 472; Valori de cult la muntele Athos, în: Academica, Bucureşti, An X, nr. 1 – 2 (109 – 110), noiembrie – decembrie 1999, pp. 9 – 10; Oprea Demetrescu între tradiţie şi înnoire în muzica psaltică românească, în: Analele Universităţii din Craiova, Teologie, An IV, 1999, pp. 179 - 186; I. D. Petrescu – dimensiunea românească a bizantinologiei muzicale, comunicare la sesiunea ştiinţifică a Universităţii de Muzică – Personalităţi muzicale ale secolului al XX – lea, 13 mai 1999; Circulaţia creaţiei lui Nectarie Vlahu în manuscrisele secolului al XIX – lea, comunicare la Simpozionul Internaţional de Muzică Bizantină, organizat de Centrul de Studii Bizantine Iaşi, 8 mai 1999, publicată în Byzantion, Iaşi, An V, 1999, pp. 62 - 76; Centenar Dimitrie Suceveanu, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An XI, nr. 2 (42), aprilie – iunie 2000, pp. 139 – 153; Fondul de cărţi şi manuscrise muzicale de la Mănăstirea Noul Neamţ din Basarabia, în: Teologie şi viaţă, Iaşi, Serie nouă, An IX (LXXV), nr. 1 - 6, ianuarie - iunie 1999, pp. 95 – 115; republicat în forma completă în: Muzica, Bucureşti, An XI, nr. 4 (44), octombrie – decembrie 2000, pp. 120 – 136; Cântarea monodică ortodoxă, în: Simpozion de muzicologie – Muzica sacră pe teritoriul României, Bucureşti, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, 19 iunie 2000; Muzica bizantină element de legătură între Orient şi Occident şi între Antic şi Modern, comunicare la sesiunea ştiinţifică "Muzica la răscruce de milenii”, Universitatea Naţională de Muzică, 4 aprilie 2000 publicată în: Porunca iubirii, Făgăraş, vol. II, 2001, pp. 46 – 49; Patrimoniul spiritual românesc de la Muntele Athos, în: Romfest, Bucureşti - Sibiu, 2000, pp. 262 – 264; Rolul cântărilor religioase în educaţie, în: Conceptul creştin de educaţie – idealul românilor de pretutindeni, Chşinău, vol. II, 2000, pp. 122 – 124; Evoluţia semiografiei bizantine, comunicare în cadrul sesiunii ştiinţifice a Catedrei de Teorie şi Ştiinţele educaţiei muzicale, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, 25 aprilie 2001; Şcoala lui Nectarie Vlahu, în: Acta Musicae Byzantinae, vol. III, Iaşi, Centrul de Studii Bizantine, aprilie 2001, pp. 116 – 124; Valenţele spirituale ale muzicii bizantine, în: Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, Anul VI, nr. 8/2001, pp. 68 -73; Protopsaltul Visarion de la Mănăstirea Neamţ, comunicare la Simpozionul Naţional de Muzicologie, Iaşi, 12 mai 2001, publicată într-o formă completă, cu titlul Ieromonahul Visarion Protopsaltul în: Antologhion paisian, tomul I – Perioada Triodului, Bucureşti, Editura Sofia, 2005, pp. V – XXIX; Iosif Protopsaltul, în: Muzica, Bucureşti, An XII, nr. 3 (47), iulie – septembrie 2001, pp. 100 – 134; Muzica religioasă în creaţia lui Paul Constantinescu, în: Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, Anul VI, nr. 8/2001, pp. 25 -33; Nectarie Frimu – figură reprezentativă a muzicii româneşti, în: Cronica Episcopiei Huşilor, vol. VI, 2000, pp. 486 – 533; Tezaur muzical din Muntele Athos, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An XIII, nr. 4 (52), octombrie – decembrie 2003; Manuscrisele muzicale româneşti de la Mănăstirea Sf. Pavel din Athos – comunicare la al 9 – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine Iaşi, 21 mai 2002, publicată în: Acta Musicae Byzantinae, vol. V, mai 2003, pp. 144 – 149; Tradiţii muzicale athonite – comunicare la Congresul Internaţional de Bizantinologie, Bucureşti, octombrie 2002; Preocupările bizantinologice ale lui Gavriil Galinescu – Simpozionul Internaţional de Muzică Bizantină, organizat de Universitatea de Muzică din Cluj, Centrul ecumenic Durău şi Righa's Chart, la Piatra Neamţ, 30 noiembrie 2002; Circulaţia cântărilor lui Ghelasie Basarabeanu la Muntele Athos - comunicare la al X – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine Iaşi, mai 2003, publicată în: Acta Musicae Byzantinae, vol. VII, mai 2004, pp. 166 – 169; Liturghierul lui Nectarie Protopsaltul - comunicare la al XI – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine Iaşi, mai 2004, publicată în: Acta Musicae Byzantinae, vol. VIII, mai 2005, pp. 154 – 158; Integrarea muzicii bizantine în creaţia enesciană, în: Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, An CXXII, nr. 9 – 12 septembrie – decembrie 2004, pp. 645 – 660; republicat integral în: Glasul Bucovinei, Cernăuţi – Bucureşti, Institutul cultural Român, An XII, nr. 1/2005, nr. 45, pp. 76 – 96 şi în formă completă în: Teologie şi viaţă, Iaşi, An XIII (LXXIX), nr. 1 – 6, ianuarie - iunie 2005, pp. 347 – 370; apoi în: Byzantion Romanicon, vol. VII, Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, 2007, pp. 222 – 243; şi în: Volum omagial Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu la 70 de ani, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, pp. 150 - 178; Triodul lui Nectarie Protopsaltul - comunicare la al XII – lea Simpozion Internaţional organizat de Centrul de Studii Bizantine Iaşi, mai 2005, publicat în: Acta Musicae Byzantinae, vol. IX, mai 2006; Un autentic model al vremurilor pe care le trăim, Părintele Arhidiacon Profesor Ioan Ivan; în: Seminarul teologic liceal „Veniamin Costachi”, nr. 2 – 3, august – decembrie 2007, pp. 25 - 26; Ieropsaltul Ghelasie Basarabeanu (cca 1790 – 1855); în: Muzica, Serie nouă, An XIX, nr. 2(74), aprilie - iunie 2008, pp. 141 – 160; Necesitatea alcătuirii catalogului manuscriselor muzicale bizantine realizate de români – comunicare la Simpozionul internaţional de Muzică bizantină, Sibiu, august 2007, publicat în: Muzica, Bucureşti, Serie nouă, Anul XIX, nr. 1 (73), ianuarie – martie 2008, pp. 127 – 136; Rolul Seminarului „Veniamin Costachi” în evoluţia muzicii bizantine din România; în: Basileia, vol. I, nr. 1 – 2, 2008, pp. 37 – 59; La mulţi ani şi la multe succese!; în: Volum omagial Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu la 70 de ani, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, pp. 84 – 88;
     Muzicologie – studii, comunicări şi articole mai importante, în limba română: Idealurile paşoptiste şi arta muzicală a epocii, în: Cronica, Iaşi, An VIII, nr. 25 (386), 22 iunie 1973, p. 11; Dimitrie Cantemir – muzician, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 33, 10 august 1973, p. 6; Început de cultură muzicală românească, în: Cronica; Iaşi, An IX, nr. 1 /414), 4 ianuarie 1973; Gavriil Galinescu, în: Studii de muzicologie, vol. XII, Bucureşti, Editura muzicală, 1976, pp. 243 – 260; Trecutul geto-dac în creaţia muzicală. în: Cronica, Iaşi, An XIII, nr. 16 (638), 21 aprilie 1978, p. 1 şi 3; Activitatea muzicală ieşeană în anii primului război mondial, în: Marile evenimente istorice ale anilor 1848 şi 1918 şi muzica românească, Bucureşti, Editura muzicală, 1979, pp. 149 – 199; Sadoveanu şi Enescu. în: Muzica, Bucureşti, An XXX, nr. 12 (339), decembrie 1980, pp. 4 𔃃 Muzicienii Antonio, Alfonso, Carlo şi Alberto Cirillo, în: Studii de muzicologie, vol. XVI, Bucureşti, Editura muzicală, 1981, pp. 317 – 368; Centenar Béla Bartòk, în: Cronica, Iaşi, An XVI, nr. 13 (791), 27 martie 1981; Octavian Goga şi George Enescu. în: Muzica, Bucureşti, An XXXI, nr. 5 𔃄 (344 – 345), mai – iunie 1981, pp. 25 – 27; George Enescu şi Eduard Caudella, în: Cronica, Iaşi, An XVI, nr. 29 (807), 17 iulie 1981, p. 1 şi 6; George Enescu la „Familia”, în: Familia, Oradea, An XVIII, nr. 8 (192), august 1981, p. 1, 5 şi 6; „Glasurile Putnei” de Viorel Munteanu, în: Muzica, Bucureşti, An XXXII, nr. 6 (357), iunie 1982, pp. 9 – 11; Ciprian Porumbescu şi Mihai Eminescu, în: Cronica, Iaşi, An XVIII, nr. 21 (904), 27 mai 1983, p. 1 şi 3; Alexandru Zirra – prezenţă europeană. în: Cronica, Iaşi, An XVIII, nr. 29 (912), 12 iulie 1983, p. 4; O monografie despre Ciprian Porumbescu. în: Muzica, Bucureşti, An XXXIII, nr. 7 (370), iulie 1983, pp. 20 – 22; Mihai Eminescu – Ciprian Porumbescu şi spiritualitatea angajată. în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 32 (1917), 5 august 1983, p. 6; Antonin Ciolan. în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 34 (1919), 19 august 1983; Marile cântece ale Unirii; în: Cronica, Iaşi, An XVIII, nr. 47 (930), 25 noiembrie 1983, p. 1 şi 5; Centenar Gavriil Galinescu. în: Cronica, Iaşi, An XVIII, nr. 51 (934), 23 decembrie 1983, p. 3; Figura lui Ştefan cel Mare în muzica românească, în: Studii de muzicologie, vol. XVII, Bucureşti, Editura muzicală, 1983, pp. 5 – 76; "Adesea un cântec a fost mai tare...”. în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 3 (1940), 13 ianuarie 1984; Contribuţia revistei „Arta” (1883 – 1896) la dezvoltarea muzicii româneşti, în: Studii de muzicologie, vol. XVIII, Bucureşti, Editura muzicală, 1984, pp. 197 – 217; Muzica lui Ciprian Porumbescu la Tallin. în: Cronica, Iaşi, An XIX, nr. 4 (939), 26 ianuarie 1984, p. 6; Lirica eminesciană în creaţia muzicală românească. în: Cronica, Iaşi, An XX, nr. 3 (990), 18 ianuarie 1985, p. 7; Paralele Enescu şi Cuclin, în: Cronica, Iaşi, An XX, nr. 36 (1023), 6 septembrie 1985, p. 1 şi 3; Omagii lui Ciprian Porumbescu, în: Cronica, Iaşi, An XXI, nr. 3 (1042), 17 ianuarie 1986, p. 6; Confesiuni – Muzicianul Roman Vlad, în: Ateneu, Bacău, An XXIII, nr. 10 /203), octombrie1986; Un compozitor român ardelean din secolul al XVII – lea, în: Vatra, Tg. Mureş, serie nouă, An XVII, nr. 6, iunie 1987, p. 195; Nicolae Bretan – autorul operei închinate martirajului din 1785. în: Vatra, Tg. Mureş, serie nouă, An XVII, nr. 10 (199), octombrie 1987; Eminescu şi Bretan, în: Cronica, Iaşi, An XXII, nr. 43 (1134), 23 octombrie 1987, p. 1 şi 3; 150 de ani de la primul spectacol de operă românească. în: Cronica, Iaşi, An XXIII, nr. 24 (1167), 10 iunie 1988, p. 6; Eugeniu Speranţia şi estetica muzicală, în: Cronica, Iaşi, An XXIII, nr. 30 (1173), 22 iulie 1988, p. 6; Presa vremii în lupta pentru Marea Unire – Musa Română. în: Vatra, Tg. Mureş, An XVIII, nr. 10 (221), octombrie 1988; Marile cântece al Unirii. în: Ceahlăul, Piatra Neamţ, An XXI, nr. 2680, 5 noiembrie 1988, p. 2; Eminescu şi muzica românească. în: Cronica, Iaşi, An XXIV, nr. 8 (1204), 24 februarie 1989, p. 1 şi 6 şi nr. 9 (1205), 24 februarie 1989 şi 3 martie 1989, p. 7; Muza de la Blaj; în: Cronica, Iaşi, An XXIV, nr. 15 (1211), 14 aprilie 1989, p. 6; Lirica eminesciană în creaţia compozitorilor moldoveni. în: Cronica, Iaşi, An XXIV, nr. 17 (1213), 28 aprilie 1989, p. 7; Mihai Eminescu şi Ciprian Porumbescu. în: Zig – Zag, Piatra Neamţ, Teatrul Tineretului, 1989; Mihai Eminescu şi George Enescu. în: Clio, supliment al revistei Memoria antiquitatis, Piatra Neamţ, 1989, p. 2; Artele în viaţa lui Eminescu. în: Ateneu, Bacău, An XXVI, nr. 6 (235), iunie 1989, p. 6; „Capra cu trei iezi” în versiune muzicală. în: Centenar Ion Creangă, Piatra Neamţ, decembrie 1989, p. 16; Muzicienii botoşăneni şi poezia eminesciană, în: Caiete botoşănene, Botoşani – Bacău, An VII, nr. 7 (79), iulie 1989, p. II; Personaje ale istoriei muzicii universale în creaţia eminesciană, în: Ateneu, Bacău, An XXVII, nr. 1 (242), ianuarie 1990, p. II; Un zeu al baghetei – Sergiu Celibidache, în: Cronica, Iaşi, An XXV, nr. 8 (1258), 23 februarie 1990; Prietenii muzicieni ai lui Eminescu, în: Ateneu, Bacău, An XXVII, nr. 6 (247), iunie 1990, p. 13; Muzicieni nemţeni uitaţi: Alexandru Podoleanu şi Maximilian Costin, în: Acţiunea, Piatra Neamţ, An I, nr. 104, 7 iulie 1990; Turneul Corului Mitropolitan din Iaşi în Banat şi în Transilvania, în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, An I, nr. 4 (4), octombrie – decembrie 1990, pp. 130 – 133; Vasile Alecsandri şi muzica, în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, An I, nr. 1 (5), ianuarie – martie 1991, pp. 104 – 120; Muzica la Academie, în: Academica, Bucureşti, An I, nr. 7 1991, p 25; Mai am un singur dor, în: Academica, Bucureşti, An II, nr. 1 (13) noiembrie 1991, p. 17 - 18; Diaspora muzicală românească omagiind pe George Enescu, în: Ateneu, Bacău, An XXIX, nr. 11 – 12 (266 – 267), noiembrie – decembrie 1991; George Pascu, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An II, nr. 1 (9), ianuarie – martie 1992, pp. 146 – 150; Primele creaţii muzicale inspirate din versurile eminesciene, în: Academica, Bucureşti, An II, nr. 3 (15), ianuarie 1992, p. 12; Basarabia lui Enescu, în: Academica, Bucureşti, An II, nr. 4 (16), februarie 1992, p. 5, 12 şi 13; Centenar Marţian Negrea, în: Tribuna, Cluj – Napoca, s. nouă, An IV, nr. 11, 18 – 24 martie 1993, p. 5; Nicolae Oancea, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An IV, nr. 75, II/ aprilie 1993, p. 2; Muzica în viaţa lui Eminescu, în: Studii de muzicologie, vol. XXII, Bucureşti, Editura muzicală, 1993, pp. 57 – 90; Un filosof al sunetelor – Sergiu Celibidache, în: Academica, Bucureşti, an II, nr. 5 (29), martie 1993, p. 11; Eminescu şi muzica sferelor, în: Tribuna, Cluj – Napoca, An V, nr. 25, 24 – 30 iunie 19993, p. 1 şi 7; „Recviemul – parastas” de Marţian Negrea, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An IV, nr. 3, iulie – septembrie 1993, pp. 61 – 69; Vocaţia universală a muzicii lui Enescu, în: Viaţa Românească, Bucureşti, An LXXXVII, nr. 10 – 11, noiembrie 1993, pp. 158 - 160; Lirica eminesciană în creaţia compozitorilor transilvăneni, în. Tribuna, Cluj – Napoca, An V, nr. 37, 16 – 22 septembrie 1993, p. 7; „M-am născut român, am îmbătrânit român” – Sergiu Celibidache, în: Arte, Litere, Idei, Bucureşti, An III, nr. 45 (130), 22 noiembrie 1993, p. 5; Paul Constantinescu (1909 – 1963), în: Academica, Bucureşti, An IV, nr. 4 (40), ianuarie 1994, p. 17 şi 20; Cornel Ţăranu – membru corespondent al Academiei Române, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An V, nr. 92, I/ianuarie 1994, p. 1; Activitatea lui George Breazul reflectată în scrisori şi documente, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An V, nr. 3 (19), iulie-septembrie 1994, pp. 158 – 160; Şi cântecele române au trecut Carpaţii, în: Cotidianul, Bucureşti, An V, nr. 3 (741), 6 ianuarie 1994, p. 6; George Enescu şi intelectualitatea ieşeană, în: Litere, Arte & Idei, Bucureşti, An V, nr. 35 (216), 18 septembrie 1995, p. 4; Republicat integral în: George Enescu în muzica secolului XX la 40 de ani de la moartea sa, Bucureşti, Simpozionul internaţional George Enescu, Bucureşti, Editura muzicală, 1995, pp. 140 - 143; Deşteaptă-te, române (legendă şi istorie); în: Studii şi articole de istorie, Bucureşti, An LXII, s. nouă, 1995, pp. 140 – 144; „Necunoscutul” Zirra; în: Spectacolul muzicii azi, Bucureşti, An I, nr. 69, 26 iunie 1996, p. 2; Personalitatea lui Dinu Lipatti reflectată în scrisul lui George Breazul, comunicare susţinută la simpozionul internaţionale „Dinu Lipatti”, Bucureşti, 25 aprilie 1995, publicată în: Dinu Lipatti – contemporanul nostru, Bucureşti, 1996, pp. 70 – 73; „Cartea albă” a muzicii româneşti, în: Litere, Arte, Idei, Bucureşti, An VI, nr. 14 (243), 8 aprilie 1996, p. 2; Gavriil Galinescu – personalitate reprezentativă a Văii Bistriţei, în: Ţara Hangului, Hangu, An I, nr. 1, 1996, p. 3; Muzicologia românească îi rămâne datoare lui Eugeniu Speranţia, în: Litere, Arte, Idei, Bucureşti, An VI, nr. 38 (267), 30 septembrie 1996, p. 2; Mircea Cristea – Teatrul experimental contemporan, Curente, Tendinţe, Orientări; în: Revista de Filosofie, Bucureşti, Tom XLIII, nr. 3 – 4, mai – august 1996, pp. 357 – 359; „Şătrarii” lui Dinu Lipatti şi „Ţiganii” lui Alexandru Zirra, comunicare susţinută la simpozionul internaţional „Dinu Lipatti”, Bucureşti, 1997; George Pascu, în Muzica, Bucureşti, s. nouă, An VIII, nr. 1(29), ianuarie – martie 1997, pp. 140 – 142; Silvian Georgescu, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An VIII, nr. 167, II /Februarie 1997, p. 2; In memoriam – George Pascu, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, nr. 1 (29), ianuarie – martie 1997, pp. 140 – 142; Cioran şi muzica sau muzica şi Cioran?, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An VIII, nr. 174, I/ iunie 1997, p. 2; Şcoala de la Putna – o sinteză la zi; în: Codrul Cosminului, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 1997 – 1998, nr. 3 – 4, pp. 263 – 279; Ciprian Porumbescu – educator; în: Codrul Cosminului, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 1997 – 1998, nr. 3 – 4, pp. 259 – 262; Ciprian Porumbescu – un militant pentru Unire, în: Academica, Bucureşti, An IX, nr. 1 - 2 (97 - 98), decembrie 1998, pp. 26 – 29; republicat în formă integrală în: Glasul Bucovinei, Cernăuţi – Bucureşti, An V, nr. 4/1998, pp. 72 – 76; Locul lui Alexandru Podoleanu în istoria muzicii româneşti, în: Florile dalbe, Podoleni, Neamţ, An I, aprilie 1998, pp. 7 – 8; George Enescu – „homo religiosus”, în: Academica, Bucureşti, An VIII, nr. 12 (96), octombrie 1998, pp. 12 – 13; republicat în formă integrală în: George Enescu şi muzica secolului al XX – lea, Simpozionul internaţional de muzicologie „George Enescu”, Bucureşti, Editura muzicală, 1998, pp. 30 – 34; Motivul buciumului în creaţia eminesciană, în: Glasul Bucovinei, Cernăuţi – Bucureşti, An VII, nr. 3/2000, pp. 55 – 58; Vasile Iliuţ – „De la Wagner la contemporani” în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An XI, nr. 3 (43), iulie – septembrie 2000, pp. 159 – 160; republicat în: Amintirea unui muzician, Ediţie alcătuită şi prefaţată de Anamaria Iliţ Călin, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2009, pp. 133 – 136; Enescu şi Bach, comunicare la sesiunea ştiinţifică de Muzică veche, Universitatea de Muzică Bucureşti, 14 noiembrie 2000; Constantin Arvinte; în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An XII, nr. 4 (48), octombrie – decembrie 2001, pp. 80 – 86; Enescu omagiindu-l pe Bach, comunicare la Simpozionul internaţional de Muzicologie „George Enescu”, Bucureşti, 25 septembrie 2001, publicată în: Teologie şi viaţă, Iaşi, Anul XIII (LXIX), nr. 7 /12, iulie - decembrie 2005, pp. 284 - 290; Rolul muzicii ostăşeşti în cultura românească, în: Contribuţii la istoria muzicilor militare, Bucureşti, 2002, pp. 46 – 53; Constantin Georgescu creaţia laică şi religioasă, în: Byzantion Romanicon, vol. VI, Iaşi, Universitatea de Arte „George Enescu”, 2002, pp. 209 – 218; Caragiale şi muzica, în: Muzica, Bucureşti, An XIII, nr. 2 (50), aprilie – iunie 2002, pp. 119 – 142; Surse şi arhetipuri în creaţia enesciană, comunicare în cadrul Simpozionului internaţional de muzicologie „George Enescu”, Bucureşti, 12 – 14 septembrie 2003, publicat în volumul:George Enescu în perspectivă contemporană, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2005, pp. 245 – 252; Adevărul despre imnul naţional, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An XIV, nr, 12, decembrie 2002, p. 16; Viorel Munteanu – Personalitatea complexă a lui Roman Vlad; în: Muzica, Bucureşti, An XIV, nr. 2 (54), aprilie – iunie 2003, pp. 157 – 160; Note pe marginea unei cărţi de excepţie; în: Ionescu, Gheorghe C. – Muzica bizantină în România Dicţionar cronologic, Bucureşti, Editura Sagitaruis, 2003, pp. XI – XII; Alexandru Zirra şi Mihail Jora în pagini din corespondenţă, I, în: Muzica, Bucureşti, Anul XVI, nr. 1 (61), ianuarie – martie 2005, pp. II – Idem, nr. 2 (62), aprilie – iunie 2005, pp. 112 – 130; Surse arhaice în creaţia lui Marţian Negrea; în: Transilvania, Sibiu, serie nouă, An XXXIV(CX), nr. 9/2005, pp. 75 – 76; „Cosmopolitismul” lui Dimitrie Cuclin; în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, An XVIII, nr. 1 (69), ianuarie – martie 2007, pp. 124 – 141; Vacanţele muzicale de la Piatra Neamţ; în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, Serie nouă, An LXXIV, august 2007. p. 15; Jean – Jacques Nattiez Muzica, cercetarea şi viaţa un dialog imaginar; în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, An XVIII, nr. 4 (72), octombrie – decembrie 2007, pp. 157 – 160; Marţian Negrea – reprezentant al spiritualităţii transilvănene – Simpozionul Naţional Valea Viilor – Sibiu, octombrie 2007; Jean – Jacques Nattiez Muzica, cercetarea şi viaţa un dialog imaginar; în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, An XVIII, nr. 4 (72), octombrie – decembrie 2007, pp. 157 – 160; Elevii bănăţeni ai lui Gavriil Musicescu: Ion Vidu şi Timotei Popovici; în: Tibiscum – Studii şi comunicări de etnomuzicologie, volum omagial, XIII, Caransebeş, 2007, pp. 91 – 97; Jean – Jacques Nattiez Muzica, cercetarea şi viaţa un dialog imaginar; în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, An XVIII, nr. 4 (72), octombrie – decembrie 2007, pp. 157 – 160; Constantin Rusnac la 60 de ani; în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, Serie nouă, An LXXXV, iulie 2008, p. 6; Constantin Brăiloiu – ctitor de cultură românească - comunicare la Simpozionul internaţional organizat la Tg. Jiu – 14 – 16 noiembrie 2008; Prolegomena la Stihirarul lui Nectarie Protopsaltul, tipărit de Editura Evanghelismos, 2008; Joseph Haydn – 200 de la moarte – conferinţă cu exemple din creaţia muzicianului susţinută la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Piteşti – 25 mai 2009; Enescu omagiindu-l pe Bach – comunicare la sesiunea de comunicări organizată la Atena, Musical Concert Center, 23 septembrie 2009, în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu; Teodor T. Burada - ctitor al muzicologiei româneşti (1839 – 1923); în: Muzica, Bucureşti, Serie nouă, Anul XXI, nr. 2 (82), aprilie – iunie 2010, pp. 145 – 160; „George Enescu a fost un om religios” în: Ziarul Lumina, Bucureşti, An VI, nr.60 (1562), 13 martie 2010, p. 1 şi 8 – 9;
     
     Muzicologie – studii în limbi străine: Enesco et Caudella, în: Enesciana IV, Georges Enesco – compositeur roumain, Bucureşti, Editura muzicală, 1985, pp. 133 – 146; Gheorghe C. Ionescu - Lexicon al celor care de-a lungul veacurilor s-au ocupat de muzica de tradiţie bizantină în România, în: Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, Série Théâtre, Cinéma, Bucureşti, Editura Academiei, tom XXXII, 1996, pp. 88 – 89; The Romanian Music Chronicle, în: Musikgeschichte in Mittel und Osteurope Heft, Chemnitz, 1997, pp. 209 – 216; Concerted activity of the traditional Romanian church and school, în: 7 – th European Conference for Research on Learning and Instruction Bienniel Meeting, august 26 – 30 august 1997, Athens – Grece, Abstracts, 1997, pp. 366 – 367; Une approche fénoménologique de la musique byzantine, în: Revue Roumaine de Philosophie, tome 41, janvier – juin 1997, nr. 1 – 2, pp. 139 – 143; republicat în: Analecta Husserliana, LX, Kluwer Academic Publishers, 1999, pp. 223 – 228; Le Monastère Neamtz – foyer de culture musicale en Roumanie – 1998, în volumul Mănăstirea Neamţ – 500 editat de UNESCO; Nectarie Vlahu – une figure représentativ de la musique d'eglise, în: VIII – e Congrès International d'Etudes sud-Est Européennes, 1999; Die byzantinische Musik - Brücke zwischen Morgenland und Abendland – în: Die Kirchenmusik in Südoeteruropa, Tutzing, Verlegt bei Hans Schneider, 2003, pp. 213 – 219.
     
     Etnomuzicologie – studii şi articole: Gavriil Galinescu, un îndrăgostit de creaţia folclorică nemţeană, în: Preocupări didactice, Piatra Neamţ, 1970, pp. 115 – 119; Dimitrie Vulpian folclorist, în: Acţiunea, Piatra Neamţ, An I, nr. 66, 5 mai 1990; Folcloristul Gavriil Galinescu, în: Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, Editura Academiei Române, tomul 37, nr, 6, 1992, pp. 555 – 567; Folclorul basarabean în preocupările lui Constantin Brăiloiu, în: Muzica, Bucureşti, s nouă, An II, nr. 1 (9), ianuarie – martie 1992, pp. 132 - 146; Cântece populare din Bucovina. În: Ateneu, Bacău, An XXIX, nr. 1(268), ianuarie 1992; Constantin Brăiloiu şi folclorul din Basarabia, în: Arta, Chişinău, 1997, pp. 66 – 69; Folclorul din Transilvania în preocupările lui Constantin Brăiloiu, în: Tribuna, Cluj – Napoca, s. nouă, An V, nr. 27 (2083), 7 – 13 iulie 1993, p. 5; Colindele strămoşeşti şi Sabin Drăgoi, în: Aradul cultural, Arad, nr. 2/1994, pp. 31 – 37; Sabin Drăgoi şi credinţa sa în forţa culturii populare, în: Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, Editura Academiei Române, tomul 39, nr. 5 – 6, 1994, pp. 449 – 454; Colinde şi...colinde, în: Datini, Bucureşti, nr. 3 – 4, 1995, pp. 13 – 15; Colinde... colinde, în: Asachi, Piatra Neamţ, An V, nr. 82, decembrie 1995, p. 3; Colinda şi valenţele ei teatrale, în: Memoriile Arhivei Institutului de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1995; Colinde... colinde, în: Asachi, Piatra Neamţ, An V, nr. 82, decembrie 1995, p. 3; Contribuţia lui Gheorghe Ciobanu la dezvoltarea folcloristicii româneşti, în: Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom 42, nr. 3 – 4, 1997, pp. 305 – 316; Anton Pann folcloristul, în: Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom 1 – 2, 1998; George Breazul şi folclorul din Basarabia, în: Arta, Chişinău, 1999; Theodor T. Burada – ctitor al muzicologiei româneşti (1839 – 1923), în: Academica, Bucureşti, An IX, nr. 9 – 10, iulie – august 1999, pp. 32 şi 34; Abordarea etnomuzicologică a Mioriţei – popas retrospectiv, comunicare la sesiunea ştiinţifică a Academiei Române, 23 februarie 2000; Ghisela Suliţeanu, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An XI, nr. II /noiembrie (257) 2000, p. 2, Gheorghe Oprea – Folclorul muzical românesc; în: Muzica, Bucureşti, s nouă, An XVI, nr. 4 (64), octombrie – decembrie 2005, pp. 157 - 160; Ghizela Suliţeanu, în: Muzica, Bucureşti, s nouă, An XVI, nr. 4 (64), octombrie – decembrie 2005, pp. 119 - 125; Abordarea etnomuzicologică a Mioriţei; în: Muzica, Bucureşti, s nouă, An XVII, nr. 2 (66), aprilie – iunie 2006, pp. 147 - 160; Gheorghe Ciobanu şi activitatea sa de etnomuzicolog şi bizantinolog (1909 – 1995); în: Byzantion Romanicon, Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, vol. VII, 2007, pp. 311 – 322.
     
     Metodica educaţiei muzicale – studii mai importante: Drumul spre însuşirea marilor valori e anevoios, în: Ceahlăul, Piatra Neamţ, An III, nr. 620, 18 februarie 1970, p. 2; Efortul educativ al şcolii şi dincolo de perimetrul lecţiei, în: Ceahlăul, Piatra Neamţ, An IV, nr. 1148, 2 noiembrie 1971, p. 2; Portret Ioan D. Vicol, în: Muzica, Bucureşti, An XXXVI, nr. 2 (401), februarie 1986, pp. 12 – 15; Înapoi la Breazul, în: Tribuna învăţământului, Bucureşti, An II, nr. 4, 4 februarie 1991, p. 4; Festivalul internaţional „George Enescu” şi lecţia dată şcolii româneşti, în: Tribuna învăţământului, Bucureşti, An II, nr. 46, 25 noiembrie 1991, p. 5; George Breazul sau un model pentru educaţia muzicală românească, în: Revista de Pedagogie, Bucureşti, nr. 11 1991 şi nr. 5 – 7, 1994; Repunerea în drepturi a ansamblului coral, în: Tribuna învăţământului, Bucureşti, An III, nr. 26, 6 iulie 1992, p. 4; Argumente istorice, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An III, nr. 60, I /septembrie 1992, p. 1; Soarta culturii în şcoală se hotărăşte, în: Tribuna învăţământului, Bucureşti, An III, nr. 41, 19 septembrie 1992, p. 1; Educaţia muzicală a preşcolarilor în concepţia lui George Breazul, în: Învăţământul preşcolar, Bucureşti, An XV, nr. 1 – 2, 1992, pp. 29 – 33; Deziderate ale educaţiei muzicale, în: Şcoala noastră, Zalău, An II, nr. 3, iulie – septembrie 1992, pp. 9 – 11; Concepte didactice îndrăzneţe ale unor învăţători transilvăneni din secolul trecut, în: Didactica militans, Oradea, nr. 5, 1993, pp. 1 - 6; Constantin Brăiloiu – reprezentant de seamă al pedagogiei muzicale româneşti, în: Revista de Pedagogie, Bucureşti, An XLII, nr. 3 1993 pp. 83 – 87; Aptitudini muzicale, în: Revista de Pedagogie, Bucureşti, An XLII, nr. 4 – 7, 1993, 77 – 84; Repere româneşti şi europene ale curriculumului de educaţie muzicală, în: Revista de Pedagogie, Bucureşti, An XLIII, nr. 3 – 4, 1994, pp. 71 – 76; Educaţia muzicală în Danemarca, în: Învăţământul preşcolar, Bucureşti, An XVII, nr. 1 – 2, 1994, pp. 100 – 102; Necesitatea restituirii drepturilor educaţiei muzicale în liceul românesc, în: Revista de Pedagogie, Bucureşti, An XLIV, nr. 9 - 12 1995, pp. 83 – 88; Un model european al didacticii muzicale româneşti – George Breazul, în: Akademos – Cercetări de muzicologie, Universitatea de Muzică din Bucureşti, nr. 6/1998, pp. 74 – 77; Muzica şi personalitatea umană în concepţia marilor pedagogi români, în: Revista de Pedagogie, Bucureşti, An XLVII, nr. 1 – 6, 1999, pp. 105 – 108; Victor Giuleanu la 85 de ani, în: Muzica, Bucureşti, nr. 1 (41), ianuarie – martie 2000, pp. 73 – 76; Cultură generală sau lăutărie pentru viitorii liceeni?, în: Tribuna învăţământului, Bucureşti, nr. 634, 18 – 24 martie 2002, p. 14; Educaţia estetică în concepţia lui Comenius, comunicare la simpozionul internaţional organizat de Consulatul ceh, 27 noiembrie 2002; Concepţia lui George Breazul şi afirmarea educaţiei muzicale româneşti – studiu introductiv la volumul VI – Pagini din istoria muzicii româneşti de George Breazul, ediţie îngrijită de Vasile Vasile, Editura muzicală, 2003; Ciprian Porumbescu – educator; în: Glasul Bucovinei, Cernăuţi – Bucureşti, An XII, nr. 47, 3/2005, pp. 47 – 51; Un autentic model al vremurilor pe care le trăim, Părintele Arhidiacon Profesor Ioan Ivan; în: Seminarul Teolog Liceal „Veniamin Costachi”, Nr. 2 – 3, august – decembrie 2007, pp. 25 - 26; Model de proiect didactic pentru Educaţie muzicală; în: Vademecum în educaţia europeană, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007, pp. 111 – 114; Concepţia lui George Breazul despre rolul jucăriilor muzicale de origine populară în educaţie; în: Tibiscum – Studii şi comunicări de etnomuzicologie, volum omagial, XIII, Caransebeş, 2007, p. 108; Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii la elevii din învăţământul primar; în: Învăţământul primar, serie nouă, nr. 3 – 4/2007, pp. 57 – 75; Aptitudinile muzicale din perspectivă educaţională – comunicare la Universitatea Alecu Russo din Bălţi – Republica Moldova – 26 – 27 noiembrie 2008; George Breazul între sinteze şi perspective – comunicare la simpozionul de Didactică muzicală, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, martie 2008, în curs de publicare; Curriculum la decizia şcolii; în: Îndrumar metodic, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2009, pp. 102 – 105; Metode calitative şi cantitative în cercetarea educaţională, în: Îndrumar metodic, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2009, pp. 106 - 109; Discipline de specialitate în raport cu ariile curriculare; în: Îndrumar metodic, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2009, pp 110 - 112; Metodica educaţiei muzicale; în: Îndrumar metodic, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2009, pp 97 - 101; Integrarea muzicilor tradiţionale; în: Îndrumar metodic, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2009, pp. 131 - 132.
     
     Îngrijiri şi prefaţări de ediţii: Leca Morariu – Iraclie şi Ciprian Porumbescu, vol. I, Bucureşti, Editura muzicală, 1986; Ojog, Victor – Anastasimatar, Academia de Muzică din Bucureşti, 1995; Alexandru Zirra – Preludiu şi fugă pentru pian, Academia de Muzică din Bucureşti, 1997; Prolog la Cântările Utreniei, Buchet muzical athonit, vol. III, Chilia „Buna Vestire” – Schitul Sf. Dimitrie – Lacu, Sfântul Munte Athos, 2001; Precuvântare la Cântările Învierii, Chilia „Buna Vestire” – schitul Sf. Dimitrie – Lacu, Sfântul Munte Athos, 2002; Introducere la Polielee, Buchet muzical athonit, vol. IV, Chilia „Buna Vestire” – schitul Sf. Dimitrie – Lacu, Sfântul Munte Athos, 2002; Concepţia lui George Breazul şi afirmarea educaţiei muzicale româneşti – studiu introductiv la volumul VI – Pagini din istoria muzicii româneşti de George Breazul, ediţie îngrijită de Vasile Vasile, Editura muzicală, 2004; Studiu introductiv, alcătuire, îngrijire şi Circulaţia în manuscrisele din aşezămintele monastice, în fondurile particulare monahale din Muntele Athos şi din diversele biblioteci monastice şi particulare din ţară a cântărilor create, traduse, adaptate şi prescurtate de Nectarie Schimonahul şi cuprinse în acest volum; în: Nectarie Protopsaltul Sfântului Munte Athos – Cântările Sfintei Liturghii, Bucureşti, 2004, pp. 387 - 461; Prefaţă; în: Trifan, Ovidiu – Viaţa corală romaşcană în secolul al XX-lea, Bucureşti, Editura Papirus Media, 2006, pp. 5 - 6; Îndrumar metodic, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2009.
     
     Lucrări achiziţionate de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, în curs de tipărire: Tradiţii ale muzicii bisericeşti în Capitala Moldovei (1982); Marţian Negrea – (1988); Profiluri de muzicieni români, vol. II (Alexandru Podoleanu, Basil Anastasescu, Antonin Ciolan – (1987); vol. III (Ioan Bohociu, Dimitrie Vulpian, Athanasie Theodorini -1991); Teatrul liric românesc, vol. I – (1994); Studii de bizantinologie şi muzicologie – vol. III, (1997); Studii de bizantinologie şi muzicologie, vol. IV – (1999); Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, vol. III;
     
     Prefeţe sau postfeţe la diferite lucrări: Folcloristica muzicală din nemţeană, în: Delion, Pavel – Folclor muzical din judeţul Neamţ, 1987, pp. II - VI; Leca Morariu – Iraclie şi Ciprian Porumbescu, vol. I, Bucureşti, Editura muzicală, 1986; Postfaţă. în: Catrina, Constantin –
     Contribuţii documentare privind învăţământul muzical din Braşov, 1995, pp. 97 – 98.
     
     Emisiuni de radio şi televiziune: Bucureşti, Chişinău, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Cluj – Napoca; realizator de lecţii televizate, destinate educaţiei muzicale: Bucureşti, Chişinău: Muzica şi istoria, Muzica sacră, Valori perene ale muzicii româneşti; realizator de concerte lecţii pentru elevi cu Filarmonica din Bacău, Iaşi, Bucureşti.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Referinţe în lucrări de specialitate: Elian, Edgar. Viaţa muzicală. Piatra Neamţ, în: Muzica, Bucureşti, An XXXIV (1984), nr. 2, februarie, pp. 38 – 39; Iacobescu, Al. Muzica şi publicul ei, în: Cronica, Iaşi, An XIX, nr. 45, 9 noiembrie 1984, p. 6; Borza, Enea. Viaţa muzicală – Piatra Neamţ, în: Muzica, Bucureşti, An XXXV (1985), nr. 9, septembrie, p. 30; Şulea, Constanţa. Studii de muzicologie, vol. XVIII, în: Muzica, Bucureşti, An XXXV (1985), nr. 11, noiembrie, pp. 38 – 39; Catrina, Constantin. Monografia Ciprian Porumbescu, în: Drum Nou, Braşov, An XLIII, nr. 12978, 24 octombrie 1986, p. 21; Livescu, Cristian. Contribuţii muzicologice, în: Ceahlăul, Piatra Neamţ, An XX, nr. 2586, 17 ianuarie 1887, p. 4; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. Muzică şi muzicieni, Dicţionarele Romfel, 1992, p. 196; Ionescu, Gheorghe C. Lexicon al celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica de tradiţie bizantină în România, Bucureşti, Editura Diogene, 1994, pp. 357 – 359; Cicoare, Traian. Vocaţia pedagogică a judeţului Neamţ, în: Acţiunea, Bucureşti, Piatra Neamţ, An V, nr. 301, 22 – 28 aprilie 1994, p. 12; Ionescu, Gheorghe C. Lexicon al celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica de tradiţie bizantină în România, Bucureşti, Editura Diogene, 1994, pp. 357 – 359; S(ârbu), C(ristina). Două noi publicaţii ieşene, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An VI, nr. 127, II/iunie 1995, p. 3; Tomescu, Vasile. Festum musicae Iaşi, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An VI, nr. 127, II /iunie 1995, p. 6; Constantinescu, Grigore. Despre învăţarea muzicii la români, în: Feţele culturii, Bucureşti, nr. 201, 2 septembrie 1996, p. 6; Dragoe, Denisse. Vasile Vasile – Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi a culturii româneşti, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An VII, nr. 155, II/august 1996, p. 2; Georgescu, Silvian. O istorie a educaţiei muzicale, în: Spectacolul muzicii, Bucureşti, An II, nr. 85, 16 octombrie 1996, p. 3; Catrina Constantin. Dialogul artelor bizantine, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An VII, nr. 136, II/decembrie 1996, p. 2; Constantinescu, Grigore. "O istorie a muzicii bizantine”, V. Vasile; Memoria milenară a sunetelor, în: Rampa, Bucureşti, nr. 6 (38), 11 – 17 iunie 1997, p. 6; Ionescu, Gheorghe C. - O apariţie editorială deosebit de interesantă, în: Muzica, Bucureşti, s. nouă, An IX, nr. 2 (34), aprilie – iunie 1998, pp. 147 – 152; republicată în: Ionescu, Gheorghe C. Studii de muzicologie şi bizantinologie, Bucureşti, 1997, pp. 191 – 195; Datcu, Iordan, Dicţionarul etnologilor români, vol. II, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 1998, pp. 267 – 268; Pungoci, Daniela. Misterele muzicii bizantine, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An IX, nr. 202, I/august 1998, p. 2; Bădulescu, Al. I. - O apariţie editorială de excepţie: Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească, în: Glasul Bisericii, Bucureşti, An LIV, nr. 9 – 12, septembrie – decembrie 1998, pp. 191 – 192; Uzucu, Rafaila. Muzica bisericească în sud-estul european, în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, An IX, nr. 203, II /august 1998, p. 7; Prangati, Constantin. Dicţionarul oamenilor de seamă din judeţul Neamţ, Editura Crigarux, 1999, p. 254; American Biographical Institut Inc. The International Directory of Distinguished Leadership, 1999; International Biographical Centre, Cambridge, England, 1999; Nedelcea, Tudor. Un mare muzician – Oprea Demetrescu, în: Cuvântul libertăţii, Craiova, An X, nr. 2725/1726, 27 martie 1999, p. 2; Noveanu, Eugen Dicţionarul pedagogilor români, în: Revista de Pedagogie, nr. 1 – 12/2000, pp. 87 – 88; Stănciulescu – Bârda, Alexandru – Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română”, 1874 – 1994, Bîrda, Editura Cuget Românesc, 2000, vol. I p. 340; Bibliografia istorică a României, vol. IX, 1994 – 1999, Cluj Napoca, Editura Academiei, 2000, p. 246, 422, 427; Ionescu, Violeta. "Tezaur de cultură românească la Muntele Athos”, în: Viaţa liberă, Galaţi, nr. 3745, 16 – 17 martie 2002, p. 14; Ionescu, Gheorghe C. Muzica bisericească în România Dicţionar cronologic, Bucureşti, Editura Sagitarius, 2003, pp. 508 – 512; Dascălu, Nicolae – Cu Dan Grigore la Eminescu; în: Candela Moldovei, Iaşi, An XIV, nr. 3 – 4, martie - aprilie 2005, p. 10; Catrina, Constantin. Melos bizantin; în: Grai românesc, Miercurea Ciuc, nr. 4/2005, p. 18; Cristescu, Constanţa – Influenţe bizantine în opera Oedip de George Enescu; în: Teologia, Arad, An IX, nr. 4/2005, pp. 100 – 114; Cosma, Viorel – Retrospectiva cărţii muzicale (V); în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, nr. 9, septembrie 2005, p. 10; Bibliografia istorică a României, vol. X, 1999 – 2004, Editura Academiei, 2005, p. 16, 382, 386, 680, 682, 701, 711, 712, 714, 752, 869, 1111; Ionaşcu, Stelian – Paul Constantinescu şi muzica psaltică românească, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2005, p. 41, 42, 92, 410; Cosma, Viorel – Retrospectiva cărţii muzicale (V); în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, nr. 9, septembrie 2005, p. 10; Velea. Marin – Vasile Vasile, Alexandru Zirra, Editura Muzicală, Bucureşti, 2005, p. 426; în: Glasul Bisericii, Bucureşti, An LXV, nr. 5 – 8. mai – august 2006, pp. 462 – 471; republicat în: Biserica Ortodoxă Română. Bucureşti, An CXXIV, nr. 1 – 3, ianuarie – martie 2006, pp. 516 – 523; Cosma, Viorel – Muzicieni din România Lexicon, vol. IX (Ş - Z), Bucureşti, Editura muzicală, 2006, pp. 175 – 179; Datcu, Iordan – Dicţionarul etnologilor români, Ediţia a III-a revăzută şi mult adăugită, Bucureşti, Editura Saeculum, 2006, pp. 901 – 902; Cosma, Viorel – Destinul unui compozitor nedreptăţit; în: Melos, Bucureşti, nr. 7 – 12, 2006, p. 22; Sandu, Eugen Petre – Stabilitate şi spontaneitate în creaţia epică folclorică, Bucureşti, Editura muzicală, 2006, p. 294; Constantinescu, Grigore – Cântările lui Nectarie Protopsaltul; în: Actualitatea muzicală, serie nouă, Bucureşti, An LXVII, nr. 1, ianuarie 2007, p. 14; Bîgu, Marius Alin – Marele muzicolog Vasile Vasile în mijlocul elevilor la Seminarul „V. Costachi” – 10 noiembrie 2007; în: Seminarul teologic liceal „Veniamin Costachi”, Nr. 2 – 3, august – decembrie 2007, p. 19; Galinescu, Teoctist – Ţara Hangului, Piatra Neamţ, Editura Cetatea Doamnei, 2007, pp. 108, 115, 136c; 236; Simiciuc, Elena; Ivan, Steliana; Bălosu, Elena – Formarea capacităţii de diferenţiere a timbrului muzical în perioada prenotaţiei din perspectiva curriculumului de educaţie muzicală pentru învăţământul (pre)primar; în: Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul (pre)primar, vol. II, Craiova, Editura Didactica Nova, 2008, p. 27 şi 36; Palade; Laurenţiu; Palade, Corina – Educaţie muzicală, Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar şi primar, Iaşi, Editura Taida, 2008, pp. 5, 7; Velea, Marin - Vasile Vasile - Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, vol. I, Editura muzicală, Bucureşti; în: Argeşul ortodox, An IX, nr. 448, 13 – 17 martie 2010, p. 7; Neacşu, Gheorghe – Un Liturghier inedit; în: Actualitatea muzicală, Bucureşti, Serie nouă, nr. 4 (CVI), nr. 4, aprilie 2010, p. 8; Gherasim, Ctin - Părintele autocefaliei BOR, comemorat în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului; în: Cronica Romanului, Roman, Seria II (X), nr. 4, aprilie 2010, p. 4; Velea, Marin – Studii de muzicologie laică şi bisericească, volumul IV, Bucureşti, Editura Daim, 2010, p 6, 92, 93, 94, 116, 122, 176, 300, 301, 412, 462, 481; Constantinescu, Grigore – Cuvânt înainte; în: Velea, Marin – Studii de muzicologie laică şi bisericească, volumul IV, Bucureşti, Editura Daim, 2010, p. 10; Catrina, Constantin şi Malene, Gheorghe – Muzica bizantină din Transilvania (privire bibliografică); în: Volum omagial Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu la 70 de ani, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, p. 500

UCMR