Octavian NEMESCU
- compozitor şi muzicolog -
(n. 29.03.1940 Paşcani)
  
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Născut în 1940, la Paşcani, a studiat compoziţia cu Mihail Jora la Universitatea de Muzică din Bucureşti, între anii 1956-63, ulterior participând la cursurile internaţionale de specializare Ferienkurse de la Darmstadt. În 1978 obţine titlul de doctor în muzicologie, la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, avându-l ca îndrumător ştiinţific pe Sigismund Toduţă. Tema tezei sale de doctorat a fost : „Capacităţile semantice ale muziciii”, iar teza a fost tipărită, în cartea purtând acelaşi titlu, de către Editura Muzicală -Bucureşti, în 1983.
     
     A funcţionat în calitate de asistent şi lector universitar la Universitatea din Braşov (Facultatea de Muzică) între 1970-1978. A fost apoi profesor la Liceul de Arte din Bucureşti (1978-1990).
     
     Actualmente este profesor universitar doctor la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, unde predă compoziţia şi este conducător de doctorat. A susţinut un Workshop de creaţie muzicală la Conservatorul de muzică din Lausanne (Elvetia), în 2000 şi la Academia de muzică si dans din Ierusalim, în 2006.
     
     Este membru al S.A.C.E.M. (Franţa), iar între 1990-92 şi, apoi, din 1994 până în prezent, are funcţia de coordonator al secţiei simfonice, de muzică de cameră, operă şi balet, din cadrul U.C.M.R. (Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România).
     
     De-a lungul anilor, începând cu perioada de studenţie, a avut o contribuţie decisivă la emanciparea mişcării de avangardă din componistica românească. Octavian Nemescu face parte din a 2-a generaţie (ultima) pe această direcţie (cea a anilor '70 din secolul trecut) care a lansat o nouă avangardă, având drept ideal nu negarea tradiţiei, precum precedentele, ci recuperarea originilor, a PRIMORDIALITĂŢII existente la baza tuturor tradiţiilor muzicale în spiritul unei recuperări înnoitoare şi în dorinţa atingerii unei noi universalităţi artistice. Această generaţie poate fi considerată şi prima care a avut o aspiraţie de factură postmodernă.
     
     De numele său (şi al altor colegi din generaţia sa) este legată apariţia şi evoluţia curentului spectral românesc („Iluminaţii” pentru orchestră 1967), pe orientarea spectralismului isonic, curent impulsionat de Corneliu Cezar, începând cu anul 1965, dar, mai ales, a celui arhetipal („Concentric” 1969), bazat pe o estetică a esenţializării. Împreună cu Corneliu Dan Georgescu teoretizează şi practică ideile arhetipale, aplicate în muzică. Apoi, participă la evoluţia tendinţei artistice care are în vedere problematica operei deschise, a preocupării conceptualiste (exersând conceptualismul schematic), a celei ce pune în practică muzica ambientală (cu tentă ecologistă, colaborând cu artista plastică Wanda Mihuleac), cea procesuală (sau transformaţională, împreună cu Lucian Meţianu), ritualistă („Combinaţii în cercuri” 1965, „Regele va muri!?”, „Sugestii”, „Memorial” 1968). Realizează proiecte, având o factură ritualică, cu desfaşurări vaste, în spaţiu şi timp, în dorinţa de a scoate actul de interpretare muzicală din contextul spectacular al sălii de concert şi de a-l reamplasa în ambianţa, în anturajul energetic al Naturii, al Cosmosului („Nonsimfonia a V-a, a Sfârşiturilor”, Etapa a 2-a, ritualică, nonspectaculară şi colectivă, intitulată: „Le Lac des Larmes1992, sau „Presimfonia a VI-a, a Începuturilor”, Etapa a 2-a, nonspectaculară 2000 etc.). Este interesat de problematica discursului muzical multidirecţionat, din punct de vedere temporal, sau, altfel spus, de polifonia de timpuri, cu alte cuvinte, de POLITEMPORALITATE (sinteza timpului linear, continuu şi discontinuu, cu cel circular, închis şi/sau deschis, de factură spiralică, şi cu atemporalitatea) („Combinaţii în cercuri” 1965, „Concentric” 1969, „Metabizantinirikon” 1984, „OU” pentru ora 11 dimineaţa 2004, „A=1” pentru ora amiezii 2005, „ErAImII or EAE ou EA” pentru ora 1 după amiaza). Aşadar, este vorba de simbioza e v o l u ţ i e i (în toate ipostazele sale) cu n o n e v o l u ţ i a . În acest fel, se incearcă surprinderea unei situaţii paradoxale: mişcările timpului „înşurubate” în nemişcare sau, altfel spus, derulările Istoriei sub un „plafon” Anistoric („Metabizantinirikon” 1984, „Plurisimfonia”I 2002, „Postsimfonia” a II-a 2007) ori, atingerea unei stări de nondevenire în urma evoluţiei devenirilor (A T 2008). În unele dintre lucrările sale au loc procese de dilatare sau de condensare ale Timpului şi/sau Spaţiului sonor, rezultând un discurs fonic fluid, elastic, energetic şi nonrepetitiv (în permanentă schimbare, înnoire), cu o deplasare pe vaste teritorii fonice. Alteori, starea de dilatare şi cea de condensare coexistă polifonic într-o exprimare artistică complexă, luxuriantă, barocă.
     
      Abordează, în câteva creaţii, aspecte legate de procesele memoriei („Memorial” 1968 şi „Ulysse” 1972), cât şi de raportul Natură-Cultură („Combinaţii în cercuri” 1965, „Natural-Cultural” 1973 etc.), sau Natura – Cultura – Transcultura („CentriFuga”-„Sonatu(h)r” 1985-86). Anticipează apariţia direcţiei morfogenetice în creaţia muzicală („Regele va muri?!”, „Memorial” 1968). Plasează actul de exprimare estetică, de tip recuperator, într-un plan METASTILISTIC, ca replică la tendinţele cu aspect p o l i s t i l i s t i c, care abundă în perioada postmodernă („Regele va muri?!”, „Memorial” 1968, „Metabizantinirikon” 1984 etc.).
     
     Este preocupat, mai ales, de recuperarea I n c i p i t u l u i (ca arhetip al ÎNCEPUTULUI ) şi a F i n a l i s u l u I ( ca arhetip al SFÂRŞITULUI de timp) ca reacţie la muzicile fără început şi sfârşit („Alpha-Omega” 1988, „Finalis-septima” 1989, „Alpha-Omega-recidiva” 1989, „Nonsimfonia a V-a, a Sfârşiturilor” 1992 şi „Presimfonia a VI-a, a Începuturilor” 2000), a Centrului („Sugestii” 1968), a Fundamentalei ( „Combinaţii în cercuri” 1965), de asemenea, a Acordului trisonic major (în poziţie supralărgită) simbol al Trinităţii („Ulysse” 1973, „Crezi că vei putea singur?” 1976, „Trisson” 1987), a diferitelor ipostaze de A s c e n s i o (punând în evidenţă energiile verticalei ascendente) şi D e s c e n s i o (pe cele ale verticalei descendente), ca „scări” energetice arhetipale (energia Elevării, Scurgerii, Vărsării, Erupţiei) („Nonsimfonia” a V-a, a Sfârşiturilor 1992, „NegAntiDiaDua” pentru ora 2 dimineaţa 1995 etc.), a pulsului iambic (pulsului vital, energetic) („Sonatu(h)r” 1986, „NegAntiDiaDua” pentru ora 2 dimineaţa 1995, „PhosisTriPercMetaMor” pentru ora 3 dimineaţa 1996 etc.), a zumzetului fundamental (şi în postura „Glasului de Tunet”) („Combinaţii în cercuri” 1965, „SeptuOR” pentru ora 4 dimineaţa 1996 etc.), a nuanţelor f, mf- mp, p simbolizând Conştientul (sau Supraconştientul), Subconştientul şi Inconştientul („Combinaţii în cercuri” 1965, „Concentric” 1969, „IN PAR” 1988). Este vorba de arhetipul total aplicat asupra tuturor parametrilor. Plasează diferite tipuri de cadenţe şi intervale muzicale în ipostaze de arhetipuri (culturale). Utilizează moduri de sunete constituite din toate tipurile de acorduri trisonice, ale tradiţiei europene: majore, minore, micşorate, mărite întruchipând arhetipuri culturale cât şi psihice: bucuria, tristeţea, fragilitatea (instabilitatea) angoasei (anxietăţii) şi, respective, conştiinţa dilatată. Cultivă discursuri sonore în jurul unor cadenţe, incipituri, finalisuri şi intervale. Este autorul „Spectacolelor pentru o clipă” 1974, ce întruchipează problematica operei de artă în stare implozivă, condensată, de absorbţie (resorbţie), de „turtire” a timpului şi a spaţiului muzical, de „gaură neagră”. Rezultă practicarea unei estetici a fulguraţiei, sau, cu alte cuvinte, a sunetelor foarte scurte (scurtisime), aflate într-o stare hiperdensă („Cvartetul pentru miezul nopţii” P.II, 1993, „SeptuOR” pentru ora 4 dimineaţa 1997, „QuintaBeit” pentru ora 5 dimineaţa 1998).
     
     Dupa o etapă metamuzicală („Semantica pentru n melomani” 1971-74), unde îşi pune problema recuperării s e n s u l u i , s e m n i f i c a ţ i e i în creaţia muzicală, a urmat (după 1974) perioada muzicii imaginare, o practicare sonoră individuală, intimă, lăuntrică, în contextul unei modalităţi de ritual individual, în care senzaţii vizuale, gustative, olfactive şi tactile sunt convertite în sunete imaginate, lăuntrice ce pot deveni „arme” în lupta subiectului practicant cu el insuşi, demers ce capătă o tentă TRANSCULTURALĂ. Propune, în acest fel, şi o nouă ipostază de sincretism („Cromoson” 1974, „Crezi că vei putea singur?” 1976, „Metabizantinirikon”, etapa ritualică 1984 etc.).
     
     Este, în acelaşi timp, atras de problematica formelor arhetipale: formele circulare de factură spiralică (de melc, ou, scoică) („Metabizantinirikon” 1984 etc.).
     
     Acordă, în muzica sa, noi semnificaţii p a u z e i, ca, de pildă, locul vid rămas în urma dislocării prin condensare a timpului sonor („Spectacol pentru o clipă” 1974) sau ca urmare a timpului suspendat, neterminat, întrerupt, nefinalizat, împiedicat (drept consecinţă a impactului cu o energie acustică „adversă”, opusă, potrivnică sau a unui accident fonic), abandonat, anulat, oprit, părăsit („NegAntiDiaDua”, pentru ora 2 dimineaţa 1995), sau ca moment de tăcere pentru invocaţie, reculegere, reflexie, meditaţie, uimire în urma derulării unui timp sonor anterior („Quindecimortuorum”, pentru ora 1 dimineaţa 1994, "QuintaBeit”, pentru ora 5 dimineaţa 1998, „BeitSonorum”, pentru ora 6 dimineaţa 1999 etc.).
     
     Este preocupat de recuperarea, în creaţia sa artistică, a dimensiunii teleologice în discursul muzical (dimensiune „extirpată " de foarte mulţi dintre compozitorii secolului XX, ce au cultivat o muzică fără direcţie de evoluţie, de transformare şi finalitate, în care sfârşitul parcursului sonor avea aspectul unei întreruperi a timpului), astfel încât finalurile lucrărilor sale implică, de cele mai multe ori, o Eliberare, Iluminare, Ieşire, Revelaţie, Evadare din starea anterioară, prin apariţia unor noi instrumente muzicale şi, în general, printr-o înnoire de ordin timbral sau/şi dinamic. De asemenea, se produce o trecere (în multe din lucrările sale) de la cântare spre o anumită practicare (colectivă şi apoi individuală) a muzicii ce este oferită celui care doreşte să intre în contact cu ea (interpretului sau ascultătorului), având ca finalitate imbunătăţirea sa morală.
     
     Repune în discuţie, într-un ciclu de 8 lucrări simfonice, conceptul de simfonie (readus la accepţiunea sa originară, bizantină), ce apare în posturile de pluri, post, non, pre, trans, meta simfonie.
     
     De asemenea, promovează, în ultima vreme, o muzică cu caracter iniţiatic, ce se desfaşoară într-un cadru nespectacular, ritualic (adresându-se numai unor anumite persoane pregatite, apte, din punct de vedere spiritual, să primească anumite mesaje) ca mijloc de revigorare a vechilor mistere şi ca modalitate de TREZIRE din somnul biologic, mental şi spiritual.
     
     Creeaza opusuri pentru un anumit timp şi spaţiu („Gradeatia” – muzică pentru ambianţa unei mănăstiri 1982, „Natural-Cultural” – muzică la răsăritul soarelui, pe vârful unui munte 1973-83, „Sonatu(h)r” – muzică pentru ambianţa unei livezi, în perioada de înflorire a pomilor, la asfinţitul soarelui 1986, „Trisson” – muzică nocturnă pentru ambianţa unui templu 1987, „Finalpha” – muzică pentru apusul soarelui, cu cer înnourat, înainte de furtună, 1990). Este şi cazul lucrărilor dedicate celor 24 de ore ale zilei şi nopţii. Se are în vedere, în situaţia acestora, C ă l ă t o r i a i n i ţ i a t i c ă , pe calea sunetelor, în Lumea de Dincolo, fiind vorba de 12 ore ale ieşirii, ale extragerii EU-lui din cele 4 trupuri ale sale: fizic, eteric, astral, mental şi de întoarcerea Lui Acasă, în deplasarea de la miezul nopţii (starea trupească) spre cel al zilei (starea de eliberare deplină), urmată, eventual, de alte 12 ore ale Exilului, ale recăderii Sale în planul terestru, pe traseul invers. Apoi, este ciclul muzicilor dedicate minutelor unei ore fatale şi al secundelor unui moment privilegiat.
     
     Desfăşurarea fonică a creaţiilor sale artistice, evidenţiază un anumit tip de muzică, în viziunea World music, în care spiritul asiatic şi cel, în general, extraeuropean este în sinteză, in simbioză cu cel european, arhaicul, tradiţiile sunt absorbite în modernitate şi naturalitatea asimilată în culturalitate. Se aspiră, astfel, în discursurile şi practicile lui muzicale, spre o "îmbraţişare”, prin mijlocirea sunetelor, a tuturor spaţiilor şi timpurilor culturale, cât şi a componentelor cunoscute ale întregului Cosmos, pe un fundament al esenţelor acustice (de ordin metaistoric şi metageografic) în direcţia recuperării unei viziuni estetice de factură UNIVERSALĂ, în opoziţie cu cele de sorginte naţională (naţionalo-folclorică) cât şi internaţională (internaţionalo-serială). Este evitată astfel, abordarea, în contextul acestei tendinţe, a manierei „turistice”, ilustrative.
     
     A compus piese simfonice, corale, camerale, electroacustice, muzică ambientală, metamuzici, muzică imaginară, ritualuri colective şi individuale ce implică, pe langă auz, şi celelalte simţuri: vizualul, olfactivul, gustativul şi tactilul. Timpul de desfaşurare a acestor ritualuri este de ordinul secundelor, minutelor, orelor, zilelor, săptămânilor, lunilor, deceniilor şi a secolelor.
     
     Muzica lui s-a cântat în multe dintre centrele culturale importante ale Europei şi S.U.A. Parte din lucrările sale sunt înregistrate, în ultima vreme, pe 5 CD-uri de autor şi multe antologii cu creaţii muzicale contemporane, editate de către diferite case de discuri din Romania şi Europa.
     
     A scris articole şi studii în reviste româneşti şi străine dintre care amintim:
     „Valoarea ideii în muzică” în revista „România literară” 3 aug. 1972; „Muzica imaginară, consecinţă şi potenţă” în revista „Arta” Nr.10-11 1982; „Despre naturalitatea, culturalitatea şi transculturalitatea sunetului " în revista „Arta " 3/1990 pag. 22-24; „Elementele arhetipale naturale în perspectiva recuperării lor de către culturalitaţile muzicale” revista „Muzica” 1/1990 pag. 45-51; „Semnele iconice sonore şi rolul tehnicilor repetitive în cadrul muzicilor ritualice sacre de factură magică” în revista „Orient” Nr.2 1991; „Dimensiunea interioară a sunetului”(I) Revista „Muzica” 3/1992 pag.67-79 şi (II) 4/1992 pag. 50-60; „Serialismul vienez şi consecinţele sale asupra muzicii secolului XX” în revista „Muzica” Nr.4-1997; „Enescu astăzi, în contextul noului proletcultism” – George Enescu în perspectivă contemporană – Simpozioanele internaţionale de muzicologie – 2001 Editura Institutului Cultural Român; „Postmodernismul şi influenţele lui asupra creaţiei artistice a lui Tiberiu Olah” în revista „Muzica” Nr.1/2008; a publicat cartea „Capacităţile semantice ale muzicii” Ed. Muzicală 1983 şi capitolul „Comunicare şi recepţie muzicală” (pag. 201-236) în cartea „Arta modernă şi problemele percepţiei estetice”, Ed. Meridiane 1986, precum şi studiul „Toward a New Initiatic Music” în revista americană „Bananafish” 14, 2000. (pag.78-87) – San Francisco CA.
     
     A obţinut de mai multe ori premii ale U.C.M.R. [1980,1982,1987,1990,1993, 1997], Premiul Academiei Române (1980), premiul internaţional de compoziţie Aaron Copland (S.U.A.)-1970, Premiile Grupului de muzică experimentală de la Bourges (Franţa)-1980,1982, Prix de la Confederation Internationale de Musique Electroacoustique (C.I.M.E.)-1985, medalia jubiliară „Tristan Tzara” (pentru contribuţii deosebite la emanciparea mişcării de avantgardă în artă) -1996, Ordinul şi Medalia „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer clasa I (2004).

     LISTĂ DE LUCRĂRI:
     
     ORCHESTRALE: Triunghi pentru orchestră, 1963-64; Patru dimensiuni în timp - IV „Iluminaţii” pentru cor mixt orchestră şi bandă, 1967; Patru dimensiuni în timp - V "1918" pentru orchestră şi bandă, 1968, revăzută în 1976; Patru dimensiuni în timp - VII pentru orchestră şi bandă, 1970; Alfa – Omega recidiva pentru orchestră şi bandă, 1989; Finaleph pentru orchestră, 1990; NonSimfonia V (a Sfârşiturilor) pentru orchestră (varianta spectaculară), 1988-92; Quindecimortuorum pentru ora 1 noaptea, pentru 2 percuţii si orchestră de suflători, 1994; PreSimfonia VI (a Începuturilor) pentru orchestră (varianta spectaculară), 1996-2000; PluriSimfonia I (varianta spectaculară) pentru cor mixt şi orchestră, 2002; PostSimfonia II pentru orchestră (varianta spectaculară), 2003.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: Patru miniaturi pentru flaut solo, 1961; Sonata pentru clarinet şi pian, 1962; Poliritmii pentru pian, pian preparat şi clarinet, 1963; Combinaţii în cercuri, violoncel, ansamblu (flaut, clarinet, fagot, trombon) şi bandă, 1965; Concentric, ansamblu variabil şi bandă, 1969; Spectacol pentru o clipă, pian, ansamblu variabil şi bandă, 1974; Cumpana porţii (Le chadouf de la porte) pentru violă sau contrabas, percuţii şi bandă, 1976; Sugestii IV pentru pian, 1979; Metabizantinirikon (varianta spectaculară), clarinet /saxofon (soprano /alto /tenor) /vioară/violă şi bandă, 1984; Centrifuga, pian şi bandă, 1985; Alpha – Omega, saxofon (alto, tenor si bas), vioară, percuţie şi bandă, 1988; IN-PAR, trombon şi bandă, 1988; Finalis-septima, clarinet, fagot, vioară, violoncel, pian, 2 percuţii şi bandă, 1989; Finalpha, trombon, 2 percuţii şi bandă, 1990; Finalis, pentru ansamblu variabil şi bandă, 1991; Cvartetul de coarde pentru miezul nopţii, 1993; DanielPentAbsorbOR, saxofon (alto, tenor, bariton, contrabas) şi bandă, 1995; NegAntiDiaDua pentru ora 2 noaptea, voce, saxofon alto, trombon, pian, percuţie şi bandă, 1995; Je dis comme, voce şi pian, 1996; PhosisTriPercMetaMor pentru ora 3 dimineaţa, corn, 6 percuţii şi bandă, 1996; SeptuOr pentru ora 4 dimineaţa, oboi, clarinet, fagot, vioară, violoncel, pian, percuţie şi bandă, 1997; QuintaBeit pentru ora 5 dimineaţa, voce, oboi, clarinet, fagot, 2 trompete, vioară, violoncel, pian, 6 percuţii şi bandă, 1998; BeitSonorum pentru ora 6 dimineaţa, oboi, clarinet, fagot, vioară, violoncel, pian, 4 percuţii şi bandă, 1999; BeitIntervallum pentru ora 7 dimineaţa, clarinet, vioară, pian, 4 percuţii şi bandă, 2000; BeiTrissonum pentru ora 8 dimineaţa, 2 flaute, vioară, violă, acordeon şi bandă, 2001; rouaUruauor pentru ora 9 dimineaţa, flaut, tubă, pian, percuţie şi bandă, 2002; OUA pentru ora 10 dimineaţa, flaut, clarinet, trombon, vioară, pian, 2 percuţii şi bandă, 2002-03; OU pentru ora 11 dimineaţa, flaut, clarinet, corn, trompetă, trombon, tubă, 2 percuţii, pian, vioară, violoncel şi bandă, 2004; A=1 muzică pentru miezul zilei, 24 de instrumentişti sau orchestră şi bandă, 2005; ASCENSIO pentru saxofon, 6 percuţionişti şi bandă, 2005; ErAImII or EAE ou EA pentru ora 1 dupa amiaza, flaut, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, percuţie, pian, vioară, violoncel şi bandă, 2006; EUI or ErUImII pentru ora 2 dupa amiaza, clarinet, violă, percuţie, pian şi bandă, 2007; CRISTIASCENSIOCELLO pentru flaut, clarinet, saxofon (soprano şi alto), corn, trombon, harpă, pian-celestă, percuţie, violoncel, 2007; AM UAT pentru pian, voce, contrabas şi bandă, 2008; A T pentru saxofoane, violă şi bandă, 2008; OUIEIUO pentru ora 3 dupa amiaza, flaut, tubă, pian, percuţie şi bandă, 2008-2009.
     
     MUZICĂ PENTRU COR: Două madrigale pentru voci egale, 1960; Salve Regina, cor mixt şi orgă, 1981; Lumină lină, cor mixt, 1988.
     
     MUZICĂ ELECTROACUSTICĂ ŞI AMBIENTALĂ: Natural – Cultural, muzică pentru vârful unui munte la răsăritul soarelui, bandă, 1973, revăzută în 1983; Gradeatia, muzică pentru ambianţa unei mănăstiri, bandă, 1982; Trisson, muzică în jurul unui Templu, bandă, 1986; Sonatu(h)r, muzică la amurg, în jurul unui lac sau pentru o livadă cu pomi infloriţi, bandă, 1987; Finalpha, muzică pentru apusul soarelui, cu cer înnourat, înainte de furtună, sau pentru începutul şi sfârşitul unui concert, 1990; Saecula – Seculorum, bandă, 2000.
     
     MUZICĂ de factură CONCEPTUALĂ/MULTIMEDIA: Sugestii, ansamblu variabil şi evenimente multimedia, 1968; Memorial, ansamblu variabil şi evenimente multimedia, 1968; Regele va muri!?, solist, ceas, bandă şi evenimente multimedia, 1968; Muzică grafologică, ansamblu variabil şi evenimente multimedia, 1969; Ulysse, ansamblu variabil, bandă, evenimente multimedia, muzică în miscare, 1972, revăzută în 1982.
     
     METAMUZICĂ: Semantica pentru n melomani, 1971-74.
     
     MUZICĂ IMAGINARĂ: Cromoson – Cântarea obiectelor, 1974-75; Putea-vei singur?, 1976.
     
     RITUALURI: Metabizantinirikon varianta nonspectaculară, de practicare ritualică individuală şi intimă într-o perioadă de 9 luni, 1985; Centrifuga varianta de practicare individuală şi intimă, 1986; Alpha – Omega varianta de practicare individuală, 1988; Nonsimfonia V variantele nonspectaculare 1. „Lacul lacrimilor” - ritual colectiv în jurul unui lac; 2. ritual individual şi intim (cu muzică imaginară) într-o perioadă de 5 luni, 1992; Presimfonia VI varianta nonspectaculară, individuală şi colectivă pe o perioadă de 6 ani, 2000; Plurisimfonia I varianta nonspectaculară, individuală şi ritualică pe o perioadă de 1 secundă sau 1 minut, 2002; Postsimfonia II varianta nonspectaculară, ritualică, colectivă şi individuală într-o perioadă de 2 ore, 2003.
     
     
     DISCOGRAFIE
     
     L.P.-uri (selectivă)
     - „Poliritmii” – Recital de clarinet Aurelian Octav Popa – Electrecord ECE 0389
     - „Concentric” –Musica Nova – Electrecord ST-ECE01407
     - „Cumpana porţii” (Le chadouf de la porte) – Recital Fernando Grillo – Electrecord ST-ECE01981-01982
     - „Combinations en cercles” – „Cultures electroniques” 1 serie UNESCO/CIME – Le chant du monde – Paris – LDX78043, 1983;
     - „Gradeatia ", " Natural-Cultural " – Octavian Nemescu – Electrecord ST-ECF02330, Bucuresti, 1983;
     - „Metabizantinirikon”, „Trisson” – Octavian Nemescu – Electrecord ST-ECE032923, 1989;
     B I B L I O G R A F I E:
     
     1. Doru Popovici: "Schimbul de mâine” – "Amfiteatru” 5/1965
     2. Radu Stan: "Avangarda” – "Amfiteatru” 1/1966
     3. Doru Popovici: "Madrigale de Octav Nemescu” – "Muzica” 5/1966
     4. Alfred Hoffman: "Cei mai tineri compozitori” – "România liberă” 6/V/1966
     5. "Structuri noi in creaţia compozitorilor noştri tineri” – "Amfiteatru” VIII/1967
     6. J V Pandelescu: "Tineri compozitori” – "Cronica” 30/III/1968
     7. Radu Stan: "Lupta cu inerţia” – "România literară” 3/VII/1969
     8. Sever Tipei: "5 compozitori despre meditaţie şi îndrăzneală”- "România literară” 17 iul. 1969;
     9. "Proiecte, dorinţe, visuri” – "România literară” 23/IV/1970
     10. Ulrich Dibelius: "Die Chansen der rumanischen Musik” in "Suddeusche Zeitung”. 17/18 Oct. 1970;
     11. Iancu Dumitrescu: "Octavian Nemescu – "România literară” 23.04.1970
     12. Luminiţa Vartolomei: "Evoluţia semiografiei în muzica românească contemporană” – "Studii de muzicologie” vol.6 1970
     13. Anton Dogaru: "Seară de muzică românească la Darmstadt” – "România literară” 31/VIII/1972
     14. "Melos naţional şi universal” – "Tribuna României” nr.25/1973
     15. Radu Stan: "Zburătorii” – "România literară” 22/II/1973
     16. Costin Cazaban: "Dialog cu istoria” – "Luceafărul” 24/II/1973
     17. Radu Stan: "Compoziţii româneşti în dialog” – "România literară” 23/I/1974
     18. Luminiţa Vartolomei: "Combinaţii în cercuri” – "Teatrul” Nr.11/1975
     19. Hrisanta Petrescu: "O sistematizare posibilă a principiilor simfonismului contemporan românesc” – Studii de muzicologie vol.2 1976
     20 Georg Wilhelm Berger: "Muzica simfonică contemporană 1950-2970” vol.5 Ed. Muzicală 1977
     21. Iancu Dumitrescu: "Octav Nemescu” – "Săptămâna” 19/V/1978
     22. Costin Cazaban: "Muzica electronică” – "Luceafărul” Nr.10/1979
     23. Viorel Creţu; "Ambiental şi muzica imaginară” – "Luceafărul” 27 sept. 1980
     24. Anton Dogaru: "Cu Octavian Nemescu, despre muzica electronică” – "România literară” 7/VIII/1980
     25. Grete Tartler: "Cromoson” – "România literară” 1981
     26. Grete Tartler: "Muzica imaginară” – "Viaţa românească” sept. 1981
     27. Fred Popovici: "Octavian Nemescu-portret” – revista "Muzica” ian/1983
     28. Marin Gherasim: "Dilemele imaginii” – "Arta” 10/1983;
     29. Grete Tartler: "Melopoetica – Muzica imaginară” pag.130, 198-203
     Editura Eminescu Bucureşti-1984
     30. Sorin Lerescu: "Octavian Nemescu-Capacităţile semantice ale muzicii” – "Muzica” Nr.2/1984
     31. Iancu Dumitrescu: "Octav Nemescu” – "Săptămâna” 27/IV/1984
     32. Grete Tartler: "Semiotica muzicala şi sonologia” – "România literară” 11/X/1984
     33. Fred Popovici: "Deschideri de perspective” – "Contemporanul” 11?I/1985
     34. Edgar Elian: "Octavian Nemescu, un maestru al muzicii electronice” – "Tribuna României” 15 ian. 1985;
     35. Liviu Dănceanu: "Octavian Nemescu” – "Ateneu” 6 iun. 1985;
     36. Gerard Conde: "La traversee du desert” – "Le Monde”, Paris 19/II/1985
     37. Anca Romeci: "Natura cu frescă şi Gradeatia” – "Săptămâna” 15/III/1985
     38. Viorel Creţu: "Capacităţile semantice ale muzicii” – "Luceafărul” 10/VIII/1985
     39. Michaela Roşu: "De peste hotare. Prezenţe româneşti. Distincţii” – "Muzica” Nr.9/1985
     40. Robert Cahen: "Des saxos a la video” Paris, "La Marseillaise” 4/V/1986
     41. G. Verdier: "Concert-evenement de musique comtemporaine” Paris, "Var Martin” 28/IV/1986
     42. Gheorghe Firca: "Nobili mesageri ai gândirii” – "Contemporanul” 1/IV/1988
     43. Irinel Anghel: "Trăim într-o nouă zodie a morţii şi a regenerării. De vorbă cu compozitorul Octavian Nemescu” – "Muzica Nr.2/1990
     44. Valentina Sandu Dediu: "Prezenţa unei mari absenţe” – "Tineretul liber” 3/II/1990
     45. Costin Cazaban: "Elitism et massification” – "Le monde”, Paris 10/IV/1990
     46. Catherine Buchet: "La symphonie d'un monde nouveau” – "La nouvelle republique de centre-Ouest”, Bourges 11/VI/1990
     47. Costin Cazaban: "Roumanie 1990”
     Le Monde de la Musique No.133, mai 1990
     48. Costin Cazaban: "La Roumanie expose son avant-garde” – "Le Monde”, Paris 10/VI/1991
     49. Harry Halbrech: "Roumanie, terre du neuvieme ciel” pag.7,13,55,57,82,83,86,95
     Editions Axis Mundi -1992
     50. Oltea Şerban Pârâu: "Spectacol pentru o clipă” – "Meridian” 1/X/1992
     51. Anatol Vieru: ”Cuvinte despre sunete” – "Conceptualism”, pag.138
     Editura Cartea Românească, Bucureşti-1994
     52. Despina Petecel: "Avec Octavian Nemescu, sur l'archetype dans la creation contemporaine”, rev. "Muzica”,No.2/1994, Bucuresti
     53. Virgil Ierunca: "Dimpotrivă” – pag. 27-29 – "Humanitas” 1994
     54. Fred Popovici: "Tradition und Erneuerung” – "MusikTexte” 57/58 1995
     55. Octavian Lazar Cosma: "Universul muzicii româneşti. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România” , "Refuzul premiilor pe anul 1988” pag.503 – Ed. Muzicală 1995
     56. Marie-Claire Mussat: "Trajectoires de la musique au XX-e siecle” –cap.VII 37 pag. 117 "Qu'est-ce que la musique spectrale?” si cap.X 47 pag.145 "Les compositeurs des ex-pays de l'Est ont-ils participe au bouillonement de la creation?”
     ed. Collection Klicksieck-Etudes ISBN 2-252-02982 – Paris, 1995
     57. Ileana Ursu: "Orizontul sacrului în muzica românească” – "Muzica” 1/1996
     58. Loredana Baltazar: "Destinul operei deschise în contextul muzical românesc” – "Muzica” 1/1986
     59. Irinel Anghel: "Muzika rumune” pag. 29-31, 119, 210-224, 228, 234.
     PAS '45 ed.asmus Tirana 1996
     60. Irinel Anghel: "O posibilă teorie a creaţiei arhetipale” – "Muzica” Nr.4-5/1996
     61. Cristina Sarbu: "Non-simfonia V-a de Octavian Nemescu” – "Viaţa medicală” 28/VI/1996
     62. Irinel Anghel: "Pregnanţe valorice” – "Azi” 26/VI/1996
     63. Liviu Danceanu: "Eseuri implosive. Viziune transculturală” – "Actualitatea muzicală” 8/1996
     64. Irinel Anghel: "Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a secolului XX” pag.4, 10, 12, 13, 30, 31, 32, 35, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 68, 69,, 73, 82-92, 100-102, 127-129.
     Editura muzicală Bucureşti 1997
     69. Dan Dediu: "The Romanian Musical Experiment between 1960-1996” pag.504, 507,508,509,518,519,520
     EXPERIMENT in Romanian Art since 1960
     Soros Center for Contemporary Art Bucuresti 1997
     70. Liviu Dănceanu: "Eseuri implozive” pag. 31, 37, 67, 123, 126.
     Editura muzicală Bucureşti 1998
     71. Corneliu Dan Georgescu: "Striving for a New Expressiveness – New Tendencies in Contemporary Romanian Music” pag. 44-45.
     New World Music Magazine Number 9 September 1999
     P.O.BOX 102461 D.50464 Koln
     72. Doru Popovici: "Octavian Nemescu – Portret” – "Actualitatea muzicală” 2/1999
     73. Ecaterina Ardelean (Luminiţa Vartolomei): "Între explozie şi implozie” – "Actualitatea muzicală” 1/XI/1999
     74. Loredana Baltazar: " În opoziţie faţă de fuga de Dumnezeu” – "Actualitatea muzicală” 15/II/2000
     75. Mihai Mitrea Celarianu: "Octavian Nemescu” – "Actualitatea muzicală” 15/IV/2000
     76. Fred Popovici: "Partage du Minuit. Variatiuni la Cvartetul de coarde de Octav Nemescu” pag.4-12 rev Muzica 2/2000 Bucuresti
     77. Spectral Music-History and Techniques
     Horia Surianu: "Romanian Spectral Music or Another_Expression Freed” pag. 23
     Contemporary Music Review an international journal. Editors: Peter Nelson and Nigel Osborne, Issue Editor: Joshua Finelberg 2000 vol 19, part.2 p.v.c 2000 OPA
     78. Susanna Niedermayr/Christian Scheib: "European Meridians” new music teritories reports from changing countries. "Proud Children of Bold Parents”, "Romanian's Music at the Beginning of the 21-st Century” pag.57 ORF 1 line_in: line_out
     79. Sorin Lerescu: "Teatru instrumental” – "Octavian Nemescu – Implozii sonore” pag.89-92, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2001
     80. Luana Stan: "Interviu cu Octavian Nemescu” – "Muzica” 4/2001
     81. Laura Manolache: "Amurgul Evului Tonal” – "Recuperarea funcţiilor simbolice în creaţia lui Octavian Nemescu” pag.58, 93, 123, 135, 144.
     Editura muzicală Bucureşti 2001
     82. Irinel Anghel: "Flash. Profil” – "Melos” 6/2001
     83. Luminiţa Vartolomei: "Stop cadru în sonor (II)” – "Octavian Nemescu – o artă dinamică prin excelenţă” pag.253,254 Editura muzicală Bucureşti 2002
     84. Valentina Sandu Dediu: "Muzica românească între 1944-2000” pag. 68, 69, 90, 91, 92, 131, 195, 196, 209, 248 – Editura muzicală Bucureşti 2002
     85. Microtones and Micrtonalities
     Livia Teodorescu-Ciocănea: "Timbre Versus Spectralism” pag.87
     Contemporary Music Review Volum 22 parts 1+2, 2003
     Editor Peter Nelson/ Issue Editor Christopher Fox
     86. Liviu Dănceanu: "Introducere în epistemologia muzicii”
     ”Experimentul în creaţia lui Octavian Nemescu” pag.155-158,
     "Muzici iniţiatice” pag.197, 198
     Editura muzicală Bucureşti 2003
     87. Valentin Petculescu: "Clepsidra spartă” pag. 42, 43, 51, 71, 72, 78, 88, 90, 118, 131.
     Editura muzicală Bucureşti 2003
     88. Despina Petecel Theodoru: "De la Mimesis la arhetip” – "Casa geometriilor! Alexandru Chira, Wanda Mihuleac, Octavian Nemescu” pag. 165-182
     Editura muzicală Bucureşti 2003
     89. Marin Gherasim: "A patra dimensiune” pag.265, 270 – "Paralela 45”, 2003
     90. Livia Teodorescu-Ciocănea: "Timbrul muzical – Strategii de compoziţie” pag 144 – Ed. muzicală 2004
     91. Iolanda Malamen: "Octav Nemescu: Scriu muzică pentru Cel de Sus şi pentru un ideal receptor universal” – "Cuvântul” Nr.8/au. 2004
     92. Dan Dediu: "Radicalizare şi Guerila” pag 240-Experimentul în anii '70 – Ed. muzicală 2004
     93. Constantin Secară: "Sacrul în muzica românească compusă după anul 1990” – pag.82-84 "Octavian Nemescu şi ritualizarea arhetipului” – revista "Muzica”Nr.2/2005
     94. Alexandru Matei: "Percuţia între sacru şi profan în muzica secolului XX” pag 42 "Trison-Octavian Nemescu” – Ed. U.N.M.B. 2006;
     95. Doina Rotaru: "Octavian Nemescu” în revista "Contemporary Music” Nr.5/2006
     96. Viorel Cosma: "Muzicieni din România” – Lexicon Vol VII (N-O-Pip) – Editura muzicală 2006
     97. Jean Noel von der Weid: "La Musique du XX-e Siecle” – pag.255 Balkans, 2007
     98. Maia Ciobanu: "Trezirea esenţelor” – "Actualitatea muzicală” 1/2008
     99. Monica Lovinescu: "La apa Vavilonului” pag.532 – Ed. Humanitas 2008

     Autorul

     Octavian Nemescu was born in 1940, in Pascani (Romania). He studied composition with Mihail Jora at the Conservatory of Music in Bucharest, between 1956-63. Later he participated to the International Summer Master Classes in Darmstadt (Germany). He obtained the PhD in musicology in 1978, at the Conservatory in Cluj, under the guidance of Sigismund Toduta. The title of his doctoral thesis was: "The semantic capacities of music”, later to be published as a book, at Editura Muzicala Publishing House, Bucharest, 1983.
     
     He was assistant and next lecturer at Brasov University (School of Music) between 1970-1978. Afterward he was a teacher at the Music High School in Bucharest (1978-1990).
     
     Following 1990 he became professor at the National University of Music in Bucharest, teaching composition and tutoring postgraduate students at PhD level.
     
     He was invited to present lectures at the Music Conservatory of Lausanne (Switzerland) in 2000 and at the Academy of Music and Dance of Jerusalem (Israel) in 2006.
     
     He joined S.A.C.E.M. (France) and UCMR-ADA (the Romanian society of performing & creative rights management). Between 1990-92 and from 1994 until now he is the coordinator of the symphonic, chamber, opera and ballet music department of the Society of Romanian Composers and Musicologists.
     
     Through many years, from his youth, he contributed decisively to the development of the avant-garde in Romanian music. He is representing the second and last generation of its kind (the generation of the 70's), which launched a NEW AVANT-GARDE, who has as main goal not the negation of the tradition (as previous generation did) but THE RECOVERY OF THE ORIGINS, of the PRIMORDIALITY existent at the fundament of all musical traditions, in the spirit of a INNOVATIVE RECOVERY and with the desire of coming to a new artistic universality. This generation may be considered also as the first one to have an aspiration of POSTMODERN character.
     
     Octavian Nemescu and his colleagues launched the SPECTRAL current in Romanian music (ILLUMINATIONS for orchestra, 1967), with an orientation towards the usage of the "ISON” (drone). This current was animated by Corneliu Cezar, since 1965. Another current launched by Nemescu and his colleagues was the aRCHETYPAL one (CONCENTRIC, 1969), based on the aesthetics of ESSENTIALISATION. Alongside Corneliu Dan Georgescu, Nemescu studied, theorized and used the archetypal ideas applied to music.
     
     Next Nemescu was interested in the problems of the OPEN OPERA, of the cONCEPTUALISM (practicing the diagrammatic conceptualism), of AMBIENTAL music (with ecologist traits, in collaboration with artist Wanda Mihuleac), of PROCESUAL (TRANSFORMATIONAL) music, alongside Lucian Meţianu, of RITUAL music ("Combinations in circles”, 1965, "Will the King die!?”, ”Suggestions”, ”Memorial” 1968).
     
     He made projects with ritualic characteristics, on large surfaces both in space and in time, with the goal of liberating the performing act of the spectacular context of a concert hall and to permit the performance of music in the energetic entourage of the nature, of Cosmos (NON-SYMPHONY NO. 5,"OF THE ENDINGS”, THE SECOND STAGE, RITUALIC, NON-SPECTACULAR AND COLLECTIVE WITH THE TITLE "LE LAC DES LARMES/ THE LAKE OF TEARS”, 1992 or "PRE-SYMPHONY NO. 6,"OF THE BEGINNINGS”, NON-SPECTACULAR, 2000 etc.)
     
     Nemescu showed interest towards the mULTIDIRECTIONAL musical speech from the temporal perspective or, said in a different way, the POLYPHONY OF THE TIMES or the POLY-TEMPORALITY: the synthesis of the lINEAR TIME, continuous and non-continuous, with the cIRCULAR ONE, closed or open, in a spiral, and with the nON-TEMPORALITY (COMBINATIONS IN CIRCLES 1965, CONCENTRIC 1969, METABIZANTINIRIKON 1984, OU FOR 11 AM 2004, A=1 FOR MIDDAY 2005,"ERAIMII OR EAE OU EA” FOR 1PM).
     
     It is about the symbiosis of the e v o l u t i o n (in all its forms) with n o n e v o l u t i o n. This way it is possible to catch a paradoxical situation: the MOVEMENTS of time "TWISTED” in IMMOBILITY or, putted in another way, the evolution of the HISTORY under a NON-HISTORIC "cover” (”METABIZANTINIRIKON” 1984, "MULTI-SYMPHONY” NO. 1 2002, "POST-SYMPHONY” NO.2 2007), or the achievement of a state of NON-EVOLUTION as a consequence of the EVOLUTION (A T 2008).
     
     In some works of Nemescu there can be observed processes of DILATATION or CONDENSATION of the Time and Space (of the sounds), with the result of a FLUID, ELASTIC, ENERGETIC and NON-REPETITIVE musical discourse, in constant change and innovation, with a large-scale usage of the phonic territory. In other works the state of DILATATION and of CONDENSATION coexists in a polyphonic way, in a COMPLEX, LUXURIANT and BAROQUE artistic language.
     
     In other works one can identify aspects connected to the PROCESSES OF THE MEMORY ("Memorial” 1968 and "Ulysses” 1972) or to the ratio between NATURE AND CULTURE ("Combinations in circles” 1965,"Natural-Cultural” 1973 etc.), or to the relation NATURE – CULTURE – TRANSCULTURE ("CentriFugue”,"Sonatu(h)r” 1985-86).
     
     Nemescu anticipates the apparition of the MORPHOGENETIC direction in music ("Will the King die!?”,"Memorial” 1968). He puts the esthetic act of recovery type in a META-STYLISTIC plan, as a retort to the abundant p o l y – s t y l i s t i c tendencies of the post-modern period ("Will the King die!?”,"Memorial” 1968,"Metabizantinirikon” 1984).
     
     He is preoccupied by the recovery of the:
     – I N C I P I T (seen as archetype of the BEGINNING) and of the P H I N A L I S (as archetype of the END of time); this is a reaction to the music with no start and no ending ("Alpha-Omega 1988, "Phinalis-septima” 1989, ”Alpha-Omega-recidiva” 1989, "Non-symphony no. 5, Of the endings” 1992 and "Pre-symphony no. 6, of the Beginnings” 2000).
     – of the CENTER ("Suggestions” 1968), the FUNDAMENTAL ("Combination in circles” 1965).
     – the MAJOR TRIAD in superposed position, symbol of the Trinity ("Ulysses” 1973, "Do you think you can do it alone?” 1976,"Trisson” 1987),
     – of the various hypostasis of A S C E N S I O (highlighting the energies of the ASCEDENT VERTICAL line) and D E S C E N S I O (highlighting the DESCENDANT VERTICAL line) as energetic archetypal "stairs” (the energy of the ELEVATION, DRAIN, FLOW and ERUPTION) (NON-SYMPHONY NO. 5"OF THE ENDINGS”,"NEGANTIDIADUA” FOR 2 AM 1995 etc.),
     – of the iAMBIC PULSE (the vital, energetic pulse) ("SONATU(H)R” 1986, "NEGANTIDIADUA” FOR 2 AM 1995, "PHOSISTRIPERCMETAMOR” FOR 3 AM 1996, etc.),
     – of the FUNDAMENTAL BUZZ (also as"The Voice of the Thunder”) ("COMBINATIONS IN CIRCLES” 1965, ”SEPTUOR” FOR 4 AM 1996 etc.),
     – of the dynamics F, MF- MP, P, that symbolize the Conscious (or the over-conscious), of the Sub-conscious and the Unconscious ("COMBINATIONS IN CERCLES” 1965,"CONCENTRIC” 1969, "IN PAR” 1988).
     
     All those together forms the TOTAL ARCHETYPE, applied to all parameters. In his music Nemescu transforms various CADENZAS and INTERVALS in their archetypal (cultural) hypostasis. He uses modes made of all the types of triads of the European tradition: MAJOR, MINOR, DIMINISHED and AUGMENTED, symbolizing both cultural and psychological archetypes: joy, sorrow, frailty of the anxiety and dilated conscience.
     His music evolves ACROSS SOME CADENZAS, SOME BEGINNINGS, ENDINGS AND INTERVALS. He wrote "Performances for an instance” in 1974, dealing with the art work in IMPLOSIVE, CONDENSED, ABSORBED OR RE-ABSORBED STATE, WITH THE "FLATTERING” of time and space, forming a"bLACK HOLE”.
     
     The result is the practice of an ESTHETICS OF THE FULGURATION or of the VERY-VERY SHORT SOUNDS, presented in a hyper-dense state ("QUATUOR FOR MIDNIGHT”, second movement, 1993, "SEPTUOR” FOR 4 AM 1997, "QUINTABEIT” FOR 5 AM 1998).
     
     Following a META-MUSICAL stage ("Semantics for n MUSIC LOVERS” 1971-74), where he studies the recovery of the s e n s e, of the s i g n i f i c a t i o n in music composition there came (after 1974) a period of IMAGINARY MUSIC, practicing an INDIVIDUAL, INTIMATE, INNER kind of music, in the context of the INDIVIDUAL RITUAL, where VISUAL, TASTE, OLFACTIVE AND TACTILE sensations are converted in imaginary, inner sounds that may become"weapons” in the fight of the performer with himself, an action that gathers a TRANS-CULTURAL characteristic. In this respect Nemescu proposes a new hypostasis of syncretism ("CROMOSON” 1974, "Do you think you can do it alone?” 1976, ”METABIZANTINIRIKON”, the ritualic stage of 1984 etc.). Meanwhile he is attracted by the problems of ARCHETYPAL FORMS: the CIRCULAR FORMS OF SPIRAL TYPE (SNAIL, EGG, SEA SHELL) ("METABIZANTINIRIKON” 1984 etc.).
     
     In the music of Nemescu the R E S T achieves new significations, as the vacuum left after the DISLOCATION by condensation of the time ("Performance for an instance” 1974) or after the suspension of TIME, undetermined, interrupt, unfinished, detained (as a consequence of the impact with a contrary acoustic energy, opposed, powerful, challenging or as a consequence of a phonic accident), abandoned, cancelled, stopped, left ("NEGANTIDIADUA”, for 2 AM 1995), or as a moment of silence for invocation, pray, reflexion, meditation, wonder after a previous phonic moment ("QUINDECIMORTUORUM”, FOR 1 AM 1994, "QUINTABEIT” FOR 5 AM 1998, "BEITSONORUM” FOR 6 AM 1999 etc.).
     
     Octavian Nemescu is preoccupied in his artistic works by the recovery of the TELEOLOGICAL dimension of the music (removed by many of the 20th century composers, which cultivate music with no direction of evolution, of transformation and of finality, a music that leaves the impression in the finale that the time stopped at that point). Nemescu's ENDINGS involves, most of the times, a Liberation, a Revelation, an Escape from the previous state, by introducing NEW instruments and, generally speaking, by an innovation in timbre or in dynamics. In many of his works one can also notice a transition from PERFORMING the music to PRACTICING the music (TOGETHER and later INDIVIDUALLY), which is offered to the person who wishes to know it (the performer or the spectator), with the GOAL of an improvement of his moral state.
     
     Nemescu proposes, over 8 works, a new concept of SYMPHONY (reduced to its original byzantine meaning). His symphonies shows the following hypostasis: PLURI, POST, NON, PRE, TRANS and META symphony.
     
     Lately he is interested by music with INITIATION character, developed in a non-spectacular, RITUALIC atmosphere (addressing it only to people ready, prepared spiritually to receive some messages), as a chance to revigorate the old mysteries and as a modality of AWAKENING from the biological, mental and spiritual sleep.
     
     Some of his works are created specifically for a CERTAIN TIME AND SPACE ("GRADEATIA” – music for the ambience of a cloister 1982, "NATURAL-CULTURAL” - music for sunrise, on a mountain top 1973-83, "SONATU(H)R” - music for the ambience of an orchard, in the time of blossom of the trees, at dusk 1986, "TRISSON” – night music for the ambience of a temple 1987, "FINALPHA” – music for dusk, with clouds, preceding a storm 1990). This is also the case for the work dedicated to the 24 HOURS of day and night. For those works the idea is to go on an I n i t i a t i c J o u r n e y, on the path of the sounds, to the WORLD BEYOND. It is about the 12 hours of the exit, of the removal of the ego from its 4 bodies: physic, ethereal, astral and mental and ITS COMING BACK HOME, traveling from midnight (the physic state) to the day (state of total liberation) followed, possibly, by other 12 hours of the Exile, of the falling again to the terrestrial area, on the reverse route.
     
     Next comes in Nemescu's works the cycle of music dedicated to the MINUTES of a FATAL hour and to the SECONDS of a PRIVILEGED moment.
     
     The sonorous evolution of his works highlights a certain type of music, influenced by WORLD MUSIC vision, where the ASIAN spirit or generally speaking NON-EUROPEAN spirit is brought to a synthesis, to a symbiosis with the EUROPEAN, ARCHAIC, TRADITIONAL spirit, absorbed in the MODERNITY and in the NATURAL assimilated in CULTURALITY.
     
     Composer's aspiration is, in music and in technique, towards an "embracing”, by the help of sound, of all spaces and times of the culture, as well as all the known components of the whole Cosmos, on the fundament of the acoustic ESSENCE (META-HISTORICAL and META-GEOGRAPHICAL), in the direction of recovering a UNIVERSAL-type of esthetic vision, opposed to the national origins (national and folkloric) and to international origins (international-serial). This way a "touristic”, illustrative manner is avoided.
     
     Nemescu wrote symphonic music, coral, chamber, electro-acoustic, ambiental music, meta-music, imaginary music, collective & individual rituals that require not only hearing but also the other senses: visual, olfactive, gustatory and tactile. The timing of this rituals starts from seconds and evolves to minutes, hours, days, weeks, month, decades and centuries.
     
     His music was performed in many important cultural centers in Europe and in the US. Some of his works are recorded, recently, on 5 CDs.
     There are also many CDs (edited in Romania or in other European countries) where pieces by Nemescu may be found alongside other major contemporary works.
     
     
     WRITINGS (in national and international journals):
     
     - "The importance of the ideas in music” - in "Romania literara” journal, Aug. 3, 1972;
     - "Imaginary music - consequences and perspectives” - in "Arts” magazine, No.10-11, 1982;
     - "On the natural, cultural and trans-cultural aspects of the sound" - in "Arts magazine, no. 3/1990, p.22-24;
     - "The natural archetype elements in the perspective of their recovering by the musical cultures” - "Muzica” journal, no. 1/1990, p.45-51;
     - "The icons in music writing and the role of the repetitive techniques in the ritualic sacred music of magic type” - in "Orient” magazine, No.2, 1991;
     - "The inner dimension of sound” part I – in"Muzica” journal, no. 3/1992, p.67-79 and part II in no. 4/1992 p.50-60;
     - "Serial music school of Vienna and its consequences on 20th century music” in"Muzica” journal, no. 4-1997;
     - "Enescu now, in the context of the new proletcultism/George Enescu in contemporary perspective” – International musicology symposium 2001, paper published in the proceedings of the symposium, Editura Institutului Cultural Roman;
     - "Postmodernism and its influence on Tiberiu Olah's music” - in"Muzica” journal No.1/2008;
     - "Towards a New Initiatic Music" in "Bananafish" magazine 14, 2000 (pag.78-87) – San Francisco CA.
     
     
     BOOKS:
     - "The Semantic Capacities of Music", Ed. Muzicala, 1983
     - "Music – communication and reception" – a chapter in the book "Modern Art and problems of esthetic perception", Ed. Meridiane 1986, p. 201-236.
     
     
     AWARDS:
     - 6 annual prizes of the Society of the Romanian Composers and Musicologists: 1980,1982,1987,1990,1993,1997
     - The Romanian Academy Prize (1980),
     - the "Aaron Copland” International prize for composition (U.S.A. - 1970),
     - 2 Prizes of the Officer 1st class of the National"Cultural Merits” Order, 2004.
     
     - Group for experimental music of Bourges (France) - 1980, 1982,
     - Prize of the International Confederation of Electro-acoustic Music (C.I.M.E.) - 1985,
     - the honorary medal "Tristan Tzara" (for special contributions to the emancipations of the avant-garde in the arts) -1996.
     
     
     WORKS
     
     ORCHESTRAL: TRIANGLE for orchestra, 1963-64; FOUR DIMENSIONS IN TIME – IV, "ILLUMINATIONS', mixed chorus, orchestra and tape, 1967; FOUR DIMENSIONS IN TIME – V, "1918' orchestra and tape, 1968, revised 1976; FOUR DIMENSIONS IN TIME – VII, orchestra and tape,1970; ALPHA – OMEGA RECIDIVA, orchestra and tape,1989; FINALEPH for orchestra, 1990; NONSYMPHONY NO.5 (of the Endings) for orchestra, spectacular stage of music, 1988-92; QUINDECIMORTUORUM FOR 1 O'cLOCK AM, 2 percussion, wind orchestra, 1994; PRESYMPHONY NO. 6 (of the Beginnings) for orchestra, spectacular stage of music, 1996-2000; PLURISYMPHONY NO. 1, mixed chorus, orchestra: spectacular stage of music, 2002; POSTSYMPHONY NO. 2 for orchestra, spectacular stage of music, 2003.
     
     CHAMBER MUSIC: SONATA FOR CLARINET AND PIANO, 1962; POLIRITMII for Piano and Clarinet, 1963; COMBINATIONS IN CIRCLES, cello, ensemble (flute, clarinet, bassoon, trombone, viola) and tape, 1965; CONCENTRIC, variable ensemble, tape, 1969; SPECTACLE POUR UN INSTANT, piano, variable ensemble, tape, 1974; LE CHADOUF DE LA PORTE, viola/bass, percussion and tape, 1976; SUGGESTIONS IV, piano, 1979; METABIZANTINIRIKON (spectacular stage of music), clarinet/saxophone(s,al,ten)/violin/viola, tape, 1984; CENTRIFUGA, piano, tape, 1985; ALPHA – OMEGA, saxophones (al,ten,b), violin, percussion, tape, 1988; IN-PAR, trombone, tape, 1988; FINALIS-sEPTIMA, clarinet, bassoon, violin, cello, piano, 2 percussion and tape, 1989; FINALPHA, trombone, 2 percussion, tape, 1990; FINALIS, variable ensamble and tape, 1991; STRING QUARTET FOR MIDNIGHT, 1993; DANIELPENTABSORBOR, saxophone (al, ten, bar, c.b), tape, 1995; NEGANTIDIADUA FOR 2 O'cLOCK AM, voice, saxophone (al), trombone, piano, percussion, tape, 1995; JE DIS COMME, voice, piano, 1996; PHOSISTRIPERCMETAMOR FOR 3 O'cLOCK AM, French horn , 6 percussion, tape, 1996; SEPTUOR FOR 4 O'cLOCK AM, oboe, clarinet, bassoon, violin, cello, piano, percussion, tape, 1997; QUINTABEIT FOR 5 O'cLOCK AM, voice, oboe, clarinet, bassoon, 2 trumpets, violin, cello, piano, 6 percussion, tape, 1998; BEITSONORUM FOR 6 O'cLOCK AM, oboe, clarinet, bassoon, violin, cello, piano, 4 percussion, tape, 1999; BEITINTERVALLUM FOR 7 O'cLOCK AM, clarinet, violin, piano, 4 percussion, tape, 2000; BEITRISSONUM FOR 8 O'cLOCK AM, 2 flutes, violin, viola, accordion, tape, 2001; rOUAURUAUOR FOR 9 O'cLOCK AM, flute, tuba, piano, percussion, tape, 2002; OUA FOR 10 O'cLOCK AM, flute, clarinet, trombone, violin, piano, 2 percussion, tape, 2002-03; OU FOR 11 O'CLOCK AM, flute, clarinet, horn, trombone, tuba, 2 percussions, piano, violin, cello and tape, 2004; A=1 A MUSIC FOR NOON, 24 instrumentists or orchestra and tape, 2005; ASCENSIO for saxophone, 6 percussions and tape, 2005; ERAIMII OR EAE OU EA FOR 1 O'CLOCK PM, flute, clarinet, bassoon, horn, trumpet, trombone, percussion, piano, violin, cello and tape, 2006; EUI OR ERUIMII FOR 2 O'CLOCK PM, clarinet, viola, percussion, piano and tape, 2007; CRISTIASCENSICELLO for flute, clarinet, saxophone (s,al), horn, trombone, harp, piano-celeste, percussion and cello, 2007; AM UAT for piano, voice and bass, 2008; A T for saxophones, viola and tape, 2008; OUIEIUO FOR 3 O'CLOCK PM, flute, tuba, piano, percussion, tape, 2008-2009.
     
     CHORAL: TWO MADRIGALS for equal voices, 1960; SALVE REGINA, mixed chorus, organ, 1981; LUMINA LINA, mixed chorus, 1988
     
     ELECTROACOUSTIC AND AMBIENTAL: NATUREL – CULTUREL, music for the peak of a mounting at sunrise, tape, 1973, revised in1983; GRADEATIA, music for the ambience of a monastery, tape, 1982; TRISSON, music around a temple, tape, 1986; SONATU(h)r, music for sunset around a lake or in ameadow with blossomed trees, tape, 1987; FINALPHA, music for subset, with clouded sky, before the tampest, or for the beginning and the end of a concert, 1990; SAECULA – SAECULORUM, tape, 2000
     
     CONCEPTUAL/MULTIMEDIA/PERFORMANCE (DANCE, FILMS, SLIDES, PROJECTIONS): SUGGESTIONS, variable ensemble, multimedia actions, 1968; MEMORIAL, variable ensemble, multimedia actions, 1968; WILL THE KING DIE?!, player, clock, tape, multimedia actions, 1968; GRAFOLOGICAL MUSIC, variable ensemble, multimedia actions, 1969; ULYSSES, variable ensemble, tape, multimedia actions of moving music, 1972, revised 1982.
     
     METAMUSIC: SEMANTICS FOR N MELOMEN, 1971-74
     
     IMAGINARY MUSIC: CROMOSON – SONG OF OBJECTS, 1974-75; WILL YOU BE ABLE BY YOURSELF?, 1976
     
     RITES:
     
     METABIZANTINIRIKON, individual and intimate practicing stage of music in a period of 9 months, 1985; CENTRIFUGA, individual and intimate practicing stage of music, 1986;
     ALPHA – OMEGA, individual and intimate practicing stage of music, 1988; NONSYMPHONY NO. 5, nonspectacular stage of music (1.”The Tears' Lake”- collective ritual around a lake, 2 individuel ritual-imaginary music in a period of 5 months), 1992; PRESYMPHONY NO. 6, nonspectacular stage of music in a period of 6 years, 2000; PLURISYMPHONY NO.1 nonspectacular stage of music in a period of 1 second or 1 minute, 2002; POSTSYMPHONY NO.2, nonspectacular stage of music in a period of 2 houres, 2003.
     
     
     DISCOGRAPHY
     
     L.P.(SELECTION)
     - "Poliritmii” – Recital de clarinet Aurelian Octav Popa – Electrecord ECE 0389
     - "Concentric” –Musica Nova – Electrecord ST-ECE01407
     - "Combinations en cercles” – "Cultures electroniques𔄣 serie UNESCO/CIME – Le chant du monde – Paris – LDX78043, 1983;
     - "Gradeatia"," Natural-Cultural" – Octavian Nemescu – Electrecord ST-ECF02330, Bucuresti, 1983;
     - "Metabizantinirikon”,"Trisson” – Octavian Nemescu – Electrecord ST-ECE032923, 1989;
     
     
     C.D.-s
     
     - "Combinationes en cercles” – "Romanian Anthology” Attacca Records 1012 EX-Amsterdam, 1990;
     - "Metabizantinirikon" ," Trisson”," Sonatu(h)r ” Electrecord ELCD130-Bucuresti, 1991;
     - "Spectacle pour un instant"," Quatre dimensions en temps" (Ilimination), "IN-PAR", "Spectacle pour une instance" –" Octavian Nemescu-Costin Cazaban", Edition Modern 2003 Mondeo – Paris, 1996;
     - "Combinaisons en cercles", "Romania-TODAY 2" , Partita Radicale plays, LC06542, Munchen, 1997;
     - "Alpha”, ”Concentric", "Spectacle pour un INSTANT", ”Metabizantinirikon", "FINALIS-septima", "Omega-recidiva" – Octavian Nemescu: "Les Etats de Temp et de l'Espace 1”, Romanian RadioBrodcasting Corporation ONCD-1001, Bucuresti, 1998;
     - "Secula-Seculorum" -" an European Rhapsody” – romanian contemporary music – Editura muzicala, Bucuresti, 1999;
     - "Nonsimfonia aV-a”, Romanian Symphonic Works, Editura muzicala Oa10348, Bucuresti, 2000;
     - "Metabizantinirikon”, Ion Marius Lacraru, BIEM OR12481, Bucuresti 2001;
     - "Je dit comme", "La cle de l'horizon", Tristan Tzara, l'Association Culturelle et literaire "Tristan Tzara", Romania, 2001;
     -"Quindecimortuorum" pour 1 heure du matin." Negantidiadua" pour 2 heures du matin – Octavian Nemescu:" Les Etats du Temp et de l'Espace 2”, ELECTRECORD EDC458, Bucuresti 2002;
     - "Le Roi Va Mourir?!” – "Romanian Music Today” – Editura muzicala SAF205007176;
     - "rouaUruauor” – "SIMN 2004 – 14-th International New Music Week” – Star Media Music 5AF054020116;
     - "Partage de minuit” – "Florilegium Quartet” – Editura muzicala 6AF055012270;
     - "PhosisTriPercMetaMor” pour 3 heures du matin; "SeptuOR” pour 4 heures du matin; "QuintaBeit” pour 5 heures du matin – Octavian Nemescu: "Musique pour Reveil” – 2007 Societe Roumaine de Radiodifusion;
     - "Salve Regina” – Creatii corale romanesti CD 6 – Editura muzicala.
     
     
     DVD video
     
     - "Secula Seculorum", interactive Music, ISCM, World Music Days, Bozidar Svetek- Optical Image of Music, for promotional purposes only, Slovenia, 2003.

     BIBLIOGRAPHY
     
     1. Doru Popovici: "Schimbul de maine” – "Amfiteatru” 5/1965
     2. Radu Stan: "Avangarda” – "Amfiteatru” 1/1966
     3. Doru Popovici: "Madrigale de Octav Nemescu” – "Muzica” 5/1966
     4. Alfred Hoffman: "Cei mai tineri compozitori” – "Romania libera” 6/V/1966
     5. "Structuri noi in creatia compozitorilor nostri tineri” – "Amfiteatru” VIII/1967
     6. J V Pandelescu: "Tineri compozitori” – "Cronica” 30/III/1968
     7. Radu Stan: "Lupta cu inertia” – "Romania literara” 3/VII/1969
     8. Sever Tipei: "5 compozitori despre meditatie si indrazneala”- "Romania literara” 17 iul. 1969;
     9. "Proiecte, dorinte, visuri” – "Romania literara” 23/IV/1970
     10. Ulrich Dibelius: "Die Chansen der rumanischen Musik” in "Suddeusche Zeitung”. 17/18 Oct. 1970;
     11. Iancu Dumitrescu: "Octavian Nemescu – "Romania literara” 23.04.1970
     12. Luminita Vartolomei: "Evolutia semiografiei in muzica romaneasca contemporana” – "Studii de muzicologie” vol.6 1970
     13. Anton Dogaru: "Seara de muzica romaneasca la Darmstadt” – "Romania literara” 31/VIII/1972
     14. "Melos national si universal” – "Tribuna Romaniei” nr.25/1973
     15. Radu Stan: "Zburatorii” – "Romania literara” 22/II/1973
     16. Costin Cazaban: "Dialog cu istoria” – "Luceafarul” 24/II/1973
     17. Radu Stan: "Compozitii romanesti in dialog” – "Romania literara” 23/I/1974
     18. Luminita Vartolomei: "Combinatii in cercuri” – "Teatrul” Nr.11/1975
     19. Hrisanta Petrescu: "O sistematizare posibila a principiilor simfonismului contemporan romanesc” – Studii de muzicologie vol.2 1976
     20 Georg Wilhelm Berger: "Muzica simfonica contemporana 1950-2970” vol.5 Ed. Muzicala 1977
     21. Iancu Dumitrescu: "Octav Nemescu” – "Saptamana” 19/V/1978
     22. Costin Cazaban: "Muzica electronica” – "Luceafarul” Nr.10/1979
     23. Viorel Cretu: "Ambiental si muzica imaginara” – "Luceafarul” 27 sept. 1980
     24. Anton Dogaru: "Cu Octavian Nemescu, despre muzica electronica” – "Romania literara” 7/VIII/1980
     25. Grete Tartler: "Cromoson” – "Romania litarara” 1981
     26. Grete Tartler: "Muzica imaginara” – "Viata romaneasca” sept. 1981
     27. Fred Popovici: "Octavian Nemescu-portret” – revista "Muzica” ian/1983
     28. Marin Gherasim: "Dilemele imaginii” – "Arta” 10/1983;
     29. Grete Tartler: "Melopoetica – Muzica imaginara” pag.130, 198-203, Editura Eminescu Bucuresti - 1984
     30. Sorin Lerescu: "Octavian Nemescu – Capacitatile semantice ale muzicii” – "Muzica” Nr.2/1984
     31. Iancu Dumitrescu: "Octav Nemescu” – "Saptamana” 27/IV/1984
     32. Grete Tartler: "Semiotica muzicala si sonologia” – "Romania literara” 11/X/1984
     33. Fred Popovici: "Deschideri de perspective” – "Contemporanul” 11?I/1985
     34. Edgar Elian: "Octavian Nemescu, un maestru al muzicii electronice” – "Tribuna Romaniei” 15 ian. 1985;
     35. Liviu Danceanu: "Octavian Nemescu” – "Ateneu” 6 iun. 1985;
     36. Gerard Conde: "La traversee du desert” – "Le Monde”, Paris 19/II/1985
     37. Anca Romeci: "Natura cu fresca si Gradeatia” – "Saptamana” 15/III/1985
     38. Viorel Cretu: "Capacitatile semantice ale muzicii” – "Luceafarul” 10/VIII/1985
     39. Michaela Rosu: "De peste hotare. Prezente romanesti. Distinctii” – "Muzica” Nr.9/1985
     40. Robert Cahen: "Des saxos a la video” Paris, "La Mrseillaise” 4/V/1986
     41. G. Verdier: "Concert-evenement de musique comtemporaine” Paris, "Var Martin” 28/IV/1986
     42. Gheorghe Firca: "Nobili mesageri ai gandirii” – "Contemporanul” 1/IV/1988
     43. Irinel Anghel: "Traim intr-o noua zodie a mortii si a regenerarii. De vorba cu compozitorul Octavian Nemescu” – "Muzica Nr.2/1990
     44. Valentina Sandu Dediu: "Prezenta unei mari absente” – "Tineretul liber” 3/II/1990
     45. Costin Cazaban: "Elitism et massification” – "Le monde”, Paris 10/IV/1990
     46. Catherine Buchet: "La symphonie d'un monde nouveau” – "La nouvelle republique de centre-Ouest”, Bourges 11/VI/1990
     47. Costin Cazaban: "Roumanie 1990”
     Le Monde de la Musique No.133, mai 1990
     48. Costin Cazaban: "La Roumanie expose son avant-garde” – "Le Monde”, Paris 10/VI/1991
     49. Harry Halbrech: "Roumanie, terre du neuvieme ciel” pag.7,13,55,57,82,83,86,95, Editions Axis Mundi -1992
     50. Oltea Serban Parau: "Spectacol pentru o clipa” – "Meridian” 1/X/1992
     51. Anatol Vieru: ”Cuvinte despre sunete” – "Conceptualism”, pag.138, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti - 1994
     52. Despina Petecel: "Avec Octavian Nemescu, sur l'archetype dans la creation contemporaine”, rev. "Muzica”, No.2/1994, Bucuresti
     53. Virgil Ierunca: "Dimpotriva” – pag. 27-29 – "Humanitas” 1994
     54. Fred Popovici: "Tradition und Erneuerung” – "MusikTexte” 57/58 1995
     55. Octavian Lazar Cosma: "Universul muzicii romanesti. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania” , "Refuzul premiilor pe anul 1988” pag.503 – Ed. Muzicala 1995
     56. Marie-Claire Mussat: "Trajectoires de la musique au XX-e siecle” –cap.VII 37 pag. 117 "Qu'est-ce que la musique spectrale?” si cap.X 47 pag.145 "Les compositeurs des ex-pays de l'Est ont-ils participe au bouillonement de la creation?”, ed. Collection Klicksieck-Etudes ISBN 2-252-02982 – Paris, 1995
     57. Ileana Ursu: "Orizontul sacrului in muzica romaneasca” – "Muzica” 1/1996
     58. Loredana Baltazar: "Destinul operei deschise in contextul muzical romanesc” – "Muzica” 1/1986
     59. Irinel Anghel: "Muzika rumune” pag. 29-31, 119, 210-224, 228, 234. PAS '45 ed. Asmus Tirana 1996
     60. Irinel Anghel: "O posibila teorie a creatiei arhetipale” – "Muzica” Nr.4-5/1996
     61. Cristina Sarbu: "Non-simfonia V-a de Octavian Nemescu” – "Viata medicala” 28/VI/1996
     62. Irinel Anghel: "Pregnante valorice” – "Azi” 26/VI/1996
     63. Liviu Danceanu: "Eseuri implosive. Viziune transculturala” – "Actualitatea muzicala” 8/1996
     64. Irinel Anghel: "Orientari, directii, curente ale muzicii romanesti din a doua jumatate a secolului XX” pag.4, 10, 12, 13, 30, 31, 32, 35, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 68, 69,, 73, 82-92, 100-102, 127-129. Editura muzicala Bucuresti 1997
     69. Dan Dediu: "The Romanian Musical Experiment between 1960-1996” pag.504, 507,508,509,518,519,520. EXPERIMENT in Romanian Art since 1960, Soros Center for Contemporary Art Bucuresti 1997
     70. Liviu Danceanu: "Eseuri implozive” pag. 31, 37, 67, 123, 126. Editura Muzicala Bucuresti 1998
     71. Corneliu Dan Georgescu: "Striving for a New Expressiveness – New Tendencies in Contemporary Romanian Music” pag. 44-45.
     New World Music Magazine Number 9 September 1999. P.O.BOX 102461 D.50464 Koln
     72. Doru Popovici: "Octavian Nemescu – Portret” – "Actualitatea muzicala” 2/1999
     73. Ecaterina Ardelean (Luminita Vartolomei): "Intre explozie si implozie” – "Actualitatea muzicala” 1/XI/1999
     74. Loredana Baltazar: " In opozitie fata de fuga de Dumnezeu” – "Actualitatea muzicala” 15/II/2000
     75. Mihai Mitrea Celarianu: "Octavian Nemescu” – "Actualitatea muzicala” 15/IV/2000
     76. Fred Popovici: "Partage du Minuit. Variatiuni la Cvartetul de coarde de Octav Nemescu” pag.4-12, rev. Muzica 2/2000 Bucuresti
     77. Spectral Music-History and Techniques. Horia Surianu: "Romanian Spectral Music or Another_Expression Freed” pag. 23
     Contemporary Music Review an international journal. Editors: Peter Nelson and Nigel Osborne, Issue Editor: Joshua Finelberg 2000 vol 19, part.2 p.v.c 2000 OPA
     78. Susanna Niedermayr/Christian Scheib: "European Meridians” new music teritories reports from changing countries. "Proud Children of Bold Parents”, "Romanian's Music at the Beginning of the 21-st Century” pag.57 ORF 1 line_in: line_out
     79. Sorin Lerescu: "Teatru instrumental” – "Octavian Nemescu – Implozii sonore” pag.89-92, Editura Fundatiei Romaniei de Maine, Bucuresti 2001
     80. Luana Stan: "Interviu cu Octavian Nemescu” – "Muzica” 4/2001
     81. Laura Manolache: "Amurgul Evului Tonal” – "Recuperarea functiilor simbolice in creatia lui Octavian Nemescu” pag.58, 93, 123, 135, 144.
     Editura Muzicala Bucuresti 2001
     82. Irinel Anghel: "Flash. Profil” – "Melos” 6/2001
     83. Luminita Vartolomei: "Stop cadru in sonor (II)” – "Octavian Nemescu – o arta dinamica prin excelenta” pag.253,254 Editura Muzicala Bucuresti 2002
     84. Valentina Sandu Dediu: "Muzica romaneasca intre 1944-2000” pag. 68, 69, 90, 91, 92, 131, 195, 196, 209, 248 – Editura Muzicala Bucuresti 2002
     85. Microtones and Micrtonalities - Livia Teodorescu-Ciocanea: "Timbre Versus Spectralism” pag.87, Contemporary Music Review Volum 22 parts 1+2, 2003. Editor Peter Nelson/ Issue Editor Christopher Fox
     86. Liviu Danceanu: "Introducere in epistemologia muzicii”. ”Experimentul in creatia lui Octavian Nemescu” pag.155-158, "Muzici initiatice” pag.197, 198. Editura Muzicala Bucurest 2003
     87. Valentin Petculescu: "Clepsidra sparta” pag. 42, 43, 51, 71, 72, 78, 88, 90, 118, 131. Editura Muzicala Bucuresti 2003
     88. Despina Petecel Theodoru: "De la Mimesis la arhetip” – "Casa geometriilor! Alexandru Chira, Wanda Mihuleac, Octavian Nemescu” pag. 165-182. Editura Muzicala Bucuresti 2003
     89. MarinGherasim: "A patra dimensiune” pag.265, 270 – "Paralela 45”, 2003
     90. Livia Teodorescu Ciocanea: "Timbrul muzical – Strategii de compozitie” pag 144 – Ed. muzicala 2004
     91. Iolanda Malamen: "Octav Nemescu: Scriu muzica pentru Cel de Sus si pentru un ideal receptor universal” – "Cuvantul” Nr.8/au. 2004
     92. Dan Dediu: "Radicalizare si Guerila” pag 240-Experimentul in anii '70 – Ed. Muzicala 2004
     93. Constantin Secara: "Sacrul in muzica romaneasca compusa dupa anul 1990” – pag.82-84 "Octavian Nemescu si ritualizarea arhetipului” – revista "Muzica”Nr.2/2005
     94. Alexandru Matei: "Percutia intre sacru si profan in muzica secolului XX” pag 42 "Trison-Octavian Nemescu” – Ed. U.N.M.B. 2006;
     95. Doina Rotaru: "Octavian Nemescu” in revista "Contemporary Music” Nr.5/2006
     96. Viorel Cosma: "Muzicieni din Romania” – Lexicon Vol VII (N-O-Pip) – Editura muzicala 2006
     97. Jean Noel von der Weid: "La Musique du XX-e Siecle” – pag.255 Balkans, 2007
     98. Maia Ciobanu: "Trezirea esentelor” – "Actualitatea muzicala” 1/2008
     99. Monica Lovinescu: "La apa Vavilonului” pag.532 – Ed. Humanitas 2008

UCMR